0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      23.05.2019 godz. 16:45
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.05.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2018 rok”.

 

Informacja o możliwości zgłaszania osób do debaty nad raportem o stanie gminy
  Michał Kapela      20.05.2019 godz. 14:37
 

Zgodnie z zapisami art. 28aa. ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 130), mieszkańcy (max. 15 osób), którzy chcą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, muszą złożyć stosowny wniosek, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach do dnia 29 maja 2019 roku do godz. 12:00, czyli do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pl. Staszica 9, pokój nr 12.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonego z inicjatywy organizacji pozarządowej
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      20.05.2019 godz. 8:30
 

W dniu 16.05.2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce wpłynęła oferta złożona przez Klub Karate Kyokushin „Chikara”.
Zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uznając celowość realizacji zadania, zamieszcza się ofertę do publicznej wiadomości, do której każdy może zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi dotyczące oferty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu urzędu lub w formie elektronicznej na adres: anna.kosmala@daleszyce.pl do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 10:00.

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688).
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.05.2019 godz. 8:29
 

ZARZĄDZENIE Nr 87/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:
§ 1 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 4 kwietnia 2019 roku Zarządzeniem Nr 70/2019.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.04.2019 godz. 13:27
 

ZARZĄDZENIE nr 78/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 w następującym składzie:

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      18.04.2019 godz. 17:56
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.04.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Komendanta Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Daleszycach.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.04.2019 godz. 15:11
 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok

Treśc ogłoszenia poniżej.

 

Wykaz kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 10:27
 

Daleszyce, 2019-02-21

Znak: GMR.6332.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019.            

Zawiadomienie wraz projektem uchwały zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do dnia 18 marca 2019 r.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl