0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"
  Michał Kapela      12.10.2018 godz. 14:24
 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"

Treść obwieszczenia --------> kliknij "WIĘCEJ"

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"
  Michał Kapela      12.10.2018 godz. 14:16
 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"

Treść obwieszczenia --------> kliknij "WIĘCEJ"

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.10.2018 godz. 8:51
 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 1 października 2018 r. zostało zakończone zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Koszt całkowity zadania wyniósł 67 662,00 .

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 33 831,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • oraz ze środków Gminy Daleszyce - w kwocie  33 831,00 zł.
 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o sporządzeniu spisu wyborców
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.10.2018 godz. 20:34
 

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia Wyborów Samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy od dnia 1 października  2018 do dnia 12 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 pokój nr 28 w godzinach pracy Urzędu.

                                    

                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 

                                  (-) Dariusz Meresiński     

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.09.2018 godz. 16:25
 

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) w związku z podjęciem Uchwały Nr L/82/2018 przez Radę Miejską w Daleszycach dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w Gminie Daleszyce w 2018 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 17 września 2018 roku Zarządzeniem Nr 131/2018.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl