0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji
  Michał Kapela      22.11.2019 godz. 14:17
 

Daleszyce, 2019-11-21

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1151/9, 1151/30, 1151/31, 1151/34, 1151/41 obręb Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce.

Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie  14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Gospodarki Mienia i Rolnictwa ( pokój 3) w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,  Plac Staszica 9, , 26-021 Daleszyce.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele działek położonych w granicach terenu inwestycji.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji
  Michał Kapela      22.11.2019 godz. 14:14
 

Daleszyce, 2019-11-21

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogi powiatowej nr 0334T, na projektowanych słupach zasilanej ze stacji Niwy Daleszyckie 1 nr 633 w miejscowości Niwy, gm. Daleszyce, na działkach 1151/9, 1151/28, 1151/29, 1151/30 w miejscowości Niwy Daleszyckie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie  14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Gospodarki Mienia i Rolnictwa ( pokój 3) w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, , 26-021 Daleszyce.

Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele działek położonych w granicach terenu inwestycji.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      21.11.2019 godz. 21:02
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.11.2019 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 - ul. Wojska Polskiego na odcinku ok. 2.5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      20.11.2019 godz. 13:53
 

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju ws. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 764 - ul. Wojska Polskiego na odcinku ok. 2.5 km, na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce

Pełna treść dokumentu - kliknij Więcej

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ws. zakończenia zadania pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce"
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.11.2019 godz. 15:06
 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY DALESZYCE

Informuję, że w dniu 29 października 2019 r. zostało zakończone zadanie pn.:                      „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce”.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 30.315,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
  • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 30.315,00  zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania;
 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mójczy
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.11.2019 godz. 15:02
 

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 października 2019r. ws. poboru wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych w Mójczy, gm. daleszyce.

Kiknij Więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok (aktualizacja na dzień 30.09.2019)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2019 godz. 8:28
 

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI,

STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW,

WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA 2019 ROK

Aktualizacja na dzień 30.09.2019

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) informuję, że:

 

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkolnego

funkcjonującego w szkole podstawowej     4.905,20 (m-nie 408,77)

Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola                          4.970,49 (m-nie 414,21)
Wskaźnik zwiększający – poniżej 1 (0,790)
Statystyczna liczba uczniów w/g SIO na 30.09.2018 r. i 30.09.2019 r.

Szkoły podstawowe                                                                   887,66
Gimnazja                                                                                     103,33
Oddziały przedszkolne                                                               121,34            
Przedszkola                                                                                 143,00

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2019 godz. 9:50
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu

Pełna treść dokumentu na stronie: https://bip.sejmik.kielce.pl/82-obwieszczenia-marszalka-wojewodztwa/7664-obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-o-sporzadzeniu-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-podzialu-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-obwody-lowieckie-oraz-zaliczenia-obwodow-lowieckich-do-kategorii-oraz-wylozeniu-je.html

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2019 godz. 8:03
 

Daleszyce, 2019-10-22

Znak: GMR.6220.8.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce,                ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej nr 21 w DSD przebiegającej przez tereny leśne Leśnictwa Trzemosna i Łuczewnica”,
- wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie               i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:48
 

GMR.6151.14.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań, Koła Łowieckiego „ROSOMAK” w Daleszycach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:45
 

GMR.6151.15.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego „LEŚNIK” Widełki. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:25
 

GMR.6151.13.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 127 „SOKÓŁ” Warszawa. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:22
 

GMR.6151.12.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), Zarząd Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach,   podaje do publicznej wiadomości informację, dotyczącą terminu oraz miejsca polowań dewizowych myśliwych z Włoch.

W załączeniu zawiadomienie w/w koła, o planie polowań dewizowych myśliwych z Włoch, w sezonie łowieckim 2019 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.09.2019 godz. 11:56
 

GMR.6151.11.2019                                                                    Daleszyce, 18 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 9 „SOKÓŁ” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych i ochrony łowisk w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (Darz Bór)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.09.2019 godz. 9:51
 

GMR.6151.10.2019                                                                     Daleszyce, 2 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 8 „Darz Bór”. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl