0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.09.2018 godz. 14:28
 

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych

Gmina Daleszyce z dniem 24 września 2018 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Michał Kapela      21.09.2018 godz. 16:41
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - kliknij >>więcej>>

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.09.2018 godz. 15:35
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.09.2018 r. tj. środa o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

 

Ogłoszenie o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach (2)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.09.2018 godz. 22:20
 

Daleszyce, 17.09.2018 r.

Ogłoszenie o dyżurach
Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach

19.09.2018 r. (środa) w godz. 14:00 – 15:00

21.09.2018 r. (piątek) w godz. 14:00 – 15:00

24.09.2018 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 – 15:00

26.09.2018 r. (środa) w godz. 21:00 – 24:00

 

  Przewodniczący
   Miejskiej Komisji Wyborczej
               w Daleszycach

   Teresa Smołuch

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (sala nr 13 – parter). Tel. 41 317-16-94 wew. 113.

 

Ogłoszenie Bumistrza Miasta i Gminy Daleszyce - otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.09.2018 godz. 15:05
 

ZARZĄDZENIE nr 131/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2018 poz. 994 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021.

§ 2 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.
  Michał Kapela      06.09.2018 godz. 14:59
 

Daleszyce, dnia 06.09.2018r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XLIV/40/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.
  Michał Kapela      06.09.2018 godz. 14:55
 

Daleszyce, dnia 06.09.2018r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

 

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2018r. Sądu Rejonowego w Kielcach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.08.2018 godz. 14:06
 

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2018r. Sądu Rejonowego w Kielcach - Skan dokumentu znajduje się poniżej:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl