0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa zadaszenia Placu Targowego w Daleszycach

Informacja. 2 maja 2019r. dniem wolnym od pracy w UMIG Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.04.2019 godz. 14:37
 

Informujemy, że 2 maja 2019r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Ustala się dzień 11 maja 2019r. (sobota) dniem pracy dla pracowników urzędu. Urząd będzie czynny w tym dniu w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.04.2019 godz. 13:27
 

ZARZĄDZENIE nr 78/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 w następującym składzie:

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      18.04.2019 godz. 17:56
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.04.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Komendanta Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Daleszycach.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.04.2019 godz. 15:11
 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2019 rok

Treśc ogłoszenia poniżej.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach - konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.04.2019 godz. 13:27
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy

 

Informacja ZTM - zmiany w rozkładzie jazdy
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.04.2019 godz. 10:04
 

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że w związku z planowaną reorganizacją linii komunikacji miejskiej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach od dnia 13 kwietnia 2019r dotychczasowe kursy autobusowe linii nr 40 będą realizowane przez autobusy linii nr 2.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      21.03.2019 godz. 16:31
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.03.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ŚODR i Kierownika Powiatowego Oddziału ARiMR oraz Dyrektora Agencji Rynku Rolnego o zakresie współpracy z rolnikami wraz z informacją na temat pozyskania środków pomocowych na inwestycje w gospodarstwach rolnych, a także warunków ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego.
8. Informacja z funkcjonowania w 2018 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK, MGŻ oraz MGOPS – z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Informacja Kierownika „Przychodnia dla Rodziny” w Sukowie oraz Dyrektora „Centrum” Sp. z o.o. w Daleszycach o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.

 

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - wezwanie do odbioru depozytu
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.03.2019 godz. 10:23
 

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 lutego 2019r w sprawie odbioru depozytu jako odszkodowanie za przejęcie nieruchomosci.

Kliknij >>>Więcej, aby pobrać skan dokumentu

 

Wykaz kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 10:27
 

Daleszyce, 2019-02-21

Znak: GMR.6332.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019.            

Zawiadomienie wraz projektem uchwały zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do dnia 18 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
  Rafał Kraska      18.01.2019 godz. 14:32
 

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Kliknij >>> więcej aby pobrać treść dokumentu

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl