0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Zarządzanie projektem pn. Gmina Daleszyce przyjazna seniorom

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2020
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.01.2020 godz. 14:57
 

Daleszyce, 2020-01-28

Znak: GMR.6332.1.2020

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 29 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2020.        

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      23.01.2020 godz. 15:08
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.01.2020 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach dotycząca form służby wojskowej.

 

Zarządzenie nr 6 2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 17 stycznia 2020 r. - Gmina Daleszyce przyjazna seniorom
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.01.2020 godz. 13:07
 

ZARZĄDZENIE nr 6 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach projektu pn. „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Działania 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Oś 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.01.2020 godz. 12:59
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DALESZYCE
Plac Stanisława Staszica 9, 26-021 Daleszyce

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla uczestników projektu pn. GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

II. TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO

Realizacji usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań integracyjnych dla uczestników projektu pn. GMINA DALESZYCE PRZYJAZNA SENIOROM.

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. na terenie województwa świętokrzyskiego
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      16.01.2020 godz. 12:45
 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Do pobrania skan dokumentu :

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      18.01.2020 godz. 6:33
 

Daleszyce, dnia 2020-01-16.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7     i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, do których sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałami:

1) Nr IV/44/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2) Nr V/52/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Nr 6, Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      18.01.2020 godz. 6:30
 

Daleszyce, dnia 2020-01-16r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA i GMINY DALESZYCE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Nr 6, Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                    i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach uchwał:

1) Nr III/31/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2) Nr IV/44/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
3) Nr V/52/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.01.2020 godz. 8:25
 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce, a także podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych w msc. Borków
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      13.01.2020 godz. 6:37
 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 13 STYCZNIA 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Daleszyce, położonych:

1. BORKÓW, gm. Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

 nr 125/2 o pow. 3,0600 ha, księga wieczysta KI1L/00010014/1

Cena wywoławcza - 300. 000,00 zł

Wadium - 50.000,00 zł

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.10.2019 godz. 14:48
 

GMR.6151.14.2019                                                                         Daleszyce, dn. 22.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc polowań, Koła Łowieckiego „ROSOMAK” w Daleszycach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      27.09.2019 godz. 11:25
 

GMR.6151.13.2019                                                                    Daleszyce, 24 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 127 „SOKÓŁ” Warszawa. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.09.2019 godz. 11:56
 

GMR.6151.11.2019                                                                    Daleszyce, 18 września 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 9 „SOKÓŁ” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań zbiorowych i ochrony łowisk w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

 

Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.09.2019 godz. 13:20
 

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl