0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie z dnia 15.01.2021r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      21.01.2021 godz. 6:59
 

Kielce, 15 stycznia 2021 r.

KR.ZUZ.1.4210.255.2020.DP

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

                Na podstawie art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 grudnia 2020 r. przez Pełnomocnika Gminy Daleszyce – Pana Jacka Staniek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Daleszyce pozwolenia wodnoprawego na:

- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Belnianki w km 0+720;
usługę wodną, polegającą na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem, do rzeki Belnianki,
- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. kanalizacji deszczowej, wylotu oraz wykonanie umocnienia skarpy rzeki Belnianki w obrębie wylotu;

w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika”.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w ramach zadania Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika.
  Michał Kapela      20.01.2021 godz. 14:01
 

Kielce, 15 stycznia 2021 r.

KR.ZUZ.1.4210.255.2020.DP

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 10 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 grudnia 2020 r. przez Pełnomocnika Gminy Daleszyce – Pana Jacka Staniek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Daleszyce pozwolenia wodnoprawego na:

  • wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Belnianki w km 0+720;
  • usługę wodną, polegającą na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych projektowanym wylotem, do rzeki Belnianki,
  • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. kanalizacji deszczowej, wylotu oraz wykonanie umocnienia skarpy rzeki Belnianki w obrębie wylotu;

w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika”.

 

Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2021 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.01.2021 godz. 14:50
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2021 roku. Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w terminie do 5 lutego 2021 roku do godziny 15.00, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2021 roku” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce. Liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego  rowu odwadniającego, zlokalizowanego na działce ewid. 231/5, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      13.01.2021 godz. 15:19
 

Kielce, 29 grudnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4214.36.2020.MR

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAADMINISTRACYJNEGO

           Na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania                                 administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 190 ust. 13 oraz art. 400 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego – rowu odwadniającego, zlokalizowanego na działce ewid. 231/5, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych: rowu odwadniającego oraz wylotu z rury odwadniającej, zlokalizowanych na działce ewid. 231/4, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      13.01.2021 godz. 15:18
 

Kielce, 29 grudnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4214.35.2020.MR

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

              Na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania                                 administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 190 ust. 13 oraz art. 400 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych: rowu odwadniającego oraz wylotu z rury odwadniającej, zlokalizowanych na działce ewid. 231/4, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego, przepustu drogowego, zlokalizowanego na działce ewid. 232, obręb Brzechów, gm. Daleszyce (na wysokości działek ewid. 231/4 i 233/10, obręb Brzechów, gm. Daleszyce)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      13.01.2021 godz. 15:16
 

Kielce, 29 grudnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4214.31.2020.MR

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

              Na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania                                 administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 190 ust. 13 oraz art. 400 ustawy                     z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni              w Kielcach zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego, przepustu drogowego, zlokalizowanego na działce ewid. 232, obręb Brzechów, gm. Daleszyce (na wysokości działek ewid. 231/4 i 233/10, obręb Brzechów, gm. Daleszyce).

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl