0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont zbiornika wodnego Wojciechów gmina Daleszyce

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 9.04.2021r.
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.04.2021 godz. 11:37
 

Daleszyce, 2021-04-09

Znak: GMR.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Gminy Daleszyce, Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce, działającej za pośrednictwem Pani Emilii Foks z dnia 31.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej, polegająca na budowie centrum przesiadkowego w Sukowie, gm. Daleszyce” realizowanego w ramach projektu:

„Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę centrum przesiadkowego”,

 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.04.2021 godz. 13:53
 

Daleszyce, 2021-04-06

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, działającego za pośrednictwem Adama Sado z dnia 29.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”,

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl