0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      22.08.2019 godz. 14:32
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.08.2019 r. tj. czwartek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja dyrektorów szkół oraz stowarzyszeń prowadzących szkoły o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2019/2020 i o współpracy z gminą.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich (KŁ Cietrzew)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.08.2019 godz. 11:43
 

GMR.6151.9.2019                                                                       Daleszyce, 14 sierpnia 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.

 

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów oraz miejsc zbiorowych polowań, Koła Łowieckiego nr 14 „Cietrzew” w Kielcach. 

W załączeniu zawiadomienie o planie polowań myśliwskich w sezonie łowieckim 2019/2020, w/w koła.

 

Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce - Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      12.08.2019 godz. 9:21
 

Daleszyce, 2019-08-09

Znak: GMR.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia                05.08.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Nasadzenia drzew na działce o nr ewid. 3102 obręb Daleszyce w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej               nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce”,
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu  ewentualnego  raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Daleszycach w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 9 lipca 2019 roku
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.07.2019 godz. 14:20
 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Daleszycach w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z dnia 9 lipca 2019 roku.

Kliknij Więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w msc. Marzysz
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      15.07.2019 godz. 9:24
 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 

 „Przebudowa drogi gminnej Nr 319014T w msc. Marzysz”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Wykaz kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 10:27
 

Daleszyce, 2019-02-21

Znak: GMR.6332.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019.            

Zawiadomienie wraz projektem uchwały zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do dnia 18 marca 2019 r.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl