0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      21.03.2019 godz. 16:31
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.03.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Kierownika Biura Powiatowego ŚODR i Kierownika Powiatowego Oddziału ARiMR oraz Dyrektora Agencji Rynku Rolnego o zakresie współpracy z rolnikami wraz z informacją na temat pozyskania środków pomocowych na inwestycje w gospodarstwach rolnych, a także warunków ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego.
8. Informacja z funkcjonowania w 2018 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK, MGŻ oraz MGOPS – z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Informacja Kierownika „Przychodnia dla Rodziny” w Sukowie oraz Dyrektora „Centrum” Sp. z o.o. w Daleszycach o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce - Leśnictwo Sieraków
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      19.03.2019 godz. 7:29
 

Daleszyce, 2019-03-18

Znak: GMR.6220.7.2018

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 18.03.2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa czterech zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Daleszyce - Leśnictwo Sieraków”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce, ul. Zakościele 7A, 26-021 Daleszyce.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.)
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      18.03.2019 godz. 10:02
 

ZARZĄDZENIE Nr 59/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.)

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Programu ochrony środowiska dla gminy Daleszyce na lata 2019  2023
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      12.03.2019 godz. 14:13
 

Daleszyce, 2019-03-12

Znak: GMR.602.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu
Programu ochrony środowiska dla gminy Daleszyce na lata 2019 – 2023
z perspektywą do roku 2027

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), informuję, że wyłożono do publicznego wglądu

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Daleszyce na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2027”

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce  Aktualizacja z 2019 roku
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      05.03.2019 godz. 11:40
 

                                                                              Daleszyce, dnia 05 marca 2019r.

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 755 ze zm.) zawiadamia się, że projekt  dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce – Aktualizacja z 2019 roku” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, pokój nr 4,  w dniach od 05 marca 2019 roku do  27 marca  2019 roku  w godz. od 7.30 – 15.00   oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy  w Daleszycach (www.daleszyce.pl).

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Kliknij >>>Więcej, aby pobrać skany dokumentów

 

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach - wezwanie do odbioru depozytu
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.03.2019 godz. 10:23
 

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 lutego 2019r w sprawie odbioru depozytu jako odszkodowanie za przejęcie nieruchomosci.

Kliknij >>>Więcej, aby pobrać skan dokumentu

 

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - wydanie decyzji o badaniach archeologicznych w msc. Kranów
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      26.02.2019 godz. 11:58
 

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w sprawie badań archeologicznych w msc. Kranów

Kliknij >>>Więcej, aby pobrać skan dokumentu

 

Miejsko - Gminny Żłobek rozpoczął rekrutację na rok 2019/2020
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 14:21
 

W dniach od 23 lutego do 29 marca 2019r., w godzinach od 7:30 do 15:30 chętni Rodzice i Opiekunowie mogą odbierać „Kartę Zgłoszenia Dziecka do Żłobka” w jego siedzibie – ul. Sienkiewicza 11c.
Istnieje także możliwość pobrania formularza z internetu:
- ze strony żłobka: zlobek.daleszyce.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 259 083

 

Wykaz kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.02.2019 godz. 10:27
 

Daleszyce, 2019-02-21

Znak: GMR.6332.1.2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres od 25 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk  i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019.            

Zawiadomienie wraz projektem uchwały zamieszcza się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok. Nr 25) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@daleszyce.pl do dnia 18 marca 2019 r.

 

Zasady organizacji zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      01.02.2019 godz. 13:13
 

Zasady organizacji zapewnienia dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu odpowiednio do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrotu kosztów przejazdu dzieci, uczniów i opiekunów, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Kliknij >>> więcej aby pobrać treść dokumentu

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
  Rafał Kraska      18.01.2019 godz. 14:32
 

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego. Kliknij >>> więcej aby pobrać treść dokumentu

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Plan polowań na rok 2018/2019 (KŁ Sokół)
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      15.12.2018 godz. 14:34
 

GMR.6151.7.2018                                                                Daleszyce, 14 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Kół Łowieckich.                                   

Na podstawie art.42ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z póź. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu oraz miejsca zbiorowych polowań Koła Łowieckiego Nr 9 „SOKÓŁ”.

W załączeniu Plan polowań zbiorowych 2018/2019 r., w/w Koła.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl