0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      02.04.2020 godz. 14:32
 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o przystąpieniu do  sporządzania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1.    Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XXIII/182/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - Znak: ZATiRA.IA.5142.5.2.2020
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      31.03.2020 godz. 14:27
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282),


ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH
zawiadamia
o wydaniu decyzji nr 3719/2020 z dnia 25.03.2020 r. znak: ZATiRA.IA.5142.5.2.2020


pozwalającej na prowadzenie prac w granicach zbytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A.308 w związku z inwestycją pn. „Przebudowa linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej Oktawia nr 745 w miejscowości Daleszyce, gm. Daleszyce - Re Kielce",
- pod warunkiem zapewnienia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego towarzyszących pracom ziemnym przy tej inwestycji; na działkach nr ewid. 2470, 2471, 2474, 2478, 2481, 2482, 2579, 2580, 2581/4, 2582, 2584/1, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596/1, 2597, 2693/2, 2695 obręb 0001 Daleszyce, gmina Daleszyce.

 

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach - Znak: ZATiRA.IA.5142.5.1.2020
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      31.03.2020 godz. 14:25
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282),

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH
zawiadamia
o wydaniu decyzji nr 3720/2020 z dnia 25.03.2020 r. znak: ZATiRA.IA.5142.5.1.2020

pozwalającej na prowadzenie prac w granicach zbytku wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A.308 w związku z inwestycją pn. „Przebudowa linii NN zasilanej ze stacji transformatorowej nr 49 w miejscowości Daleszyce, gm. Daleszyce - Re Kielce",
- pod warunkiem zapewnienia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego towarzyszących pracom ziemnym przy tej inwestycji; na działkach nr ewid. 2491, 2492, 2495, 2496, 2501, 2504/2, 2505/2, 2507/1, 2508/2, 2510, 2511, 2516/2, 2518, 2522, 2523/2, 2525, 2526/2, 2527/2, 2529/1, 2534, 2535/3, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2693/2, 2703 obręb 0001 Daleszyce, gmina Daleszyce.

 

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym na 2020 rok
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      31.03.2020 godz. 11:58
 

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI,
STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW,
WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM NA 2020 ROK

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) informuję, że:

1.    Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkolnego
funkcjonującego w szkole podstawowej                          5.502,46 (m-nie 458,53)
2.    Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkola             6.263,68 (m-nie 521,97)
3.    Wskaźnik zwiększający – 1,0066
4.    Statystyczna liczba uczniów w/g SIO na 30.09.2018 r. i 30.09.2019 r.
•    Szkoły podstawowe                        887,66
•    Gimnazja                                103,33
•    Oddziały przedszkolne                        121,34        
•    Przedszkola                            143,00

 

 

Przełożenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      25.03.2020 godz. 9:53
 

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach, która miała się odbyć 26 marca 2020 roku o godz. 16:30 zostaje przełożona na inny termin.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.03.2020 godz. 15:11
 

ZARZĄDZENIE nr 62/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

 

Komunikat - załatwianie wszelkich spraw administracyjnych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.03.2020 godz. 12:53
 

W związku z potencjalnym zagrożeniem przez koronawirusa (COVID-19) w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracamy się z prośbą, aby ograniczyć osobiste załatwianie wszelkich spraw administracyjnych bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach oraz wszystkich jednostkach podległych.

Tym samym zachęcamy, aby wszystkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać za pomocą Internetu poprzez: korespondencję e-mail, ePUAP, bankowość elektroniczną lub telefonicznie.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      20.12.2019 godz. 14:29
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.12.2019 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl