0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach w sprawie rekrutacji dzieci na rok 2017/2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2017 godz. 13:58
 

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach z dnia 13.02.2017r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do Miejsko Gminnego Źłobka w Daleszycach na rok szkolny 2017/2018

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Michał Kapela      07.02.2017 godz. 10:55
 

Daleszyce, dania 07.02.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 07.02.2017 r. w sprawie otwartego konkursu  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, zlokalizowanego w miejscowościach: Daleszyce, Brzechów, Smyków, Widełki, Danków-Wójtostwo, Suków, Szczecno, Niestachów, Kranów, Borków, Słopiec, Mójcza, Niwy, Cisów.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      01.02.2017 godz. 9:51
 

Daleszyce, 2017-01-30

Znak: GMR. 6220.24.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016.23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia                    3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.353 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

w dniu 30.01.2017r. została wydana decyzja umarzająca w całości postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce”, zlokalizowanego w miejscowościach: Daleszyce, Brzechów, Smyków, Widełki, Danków-Wójtostwo, Suków, Szczecno, Niestachów, Kranów, Borków, Słopiec, Mójcza, Niwy, Cisów.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl