0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja o zamiarze udostępnienia kanałów technologicznych
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.12.2018 godz. 10:52

Daleszyce, 13.12.2018r.

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017. 2222 t.j.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce jako zarządca drogi informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

 „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 319031T w msc. Daleszyce ul. Kilińskiego”, „Przebudowa drogi gminnej w msc. Niwy”,  „Opracowanie projektu budowy dróg na osiedlu "Ogrody" w Daleszycach” ,  „BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SŁOPIEC


W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału teletechnicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.
7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy wynajmu lub dzierżawy kanału) jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce www.bip.daleszyce.pl oraz przesłana do wiadomości prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej uke@uke.gov.pl

Załącznik:

- Skan dokumentu Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl