0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 13 marca 2020 r.
 Rafał Kraska      13.03.2020 godz. 15:20

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.)


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1
i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                                i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 14 lutego 2020 roku Zarządzeniem Nr 30/2020.
2. Udziela się dotacji  w wysokości:
a)    160 000,00 zł (słownie: stu sześćdziesięciu tysięcy złotych) dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Spartakus Daleszyce na realizację zadania: Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, szkoleń dla drużyn piłkarskich seniorów z terenu gminy Daleszyce oraz udział drużyn w rozgrywkach,
b)    30 000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego SPARTA Daleszyce na realizację zadania: Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet 5,
c)    27 000,00 zł (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy złotych) dla Świętokrzyskiej Fundacji Sportu na realizację zadania: Popularyzacja i rozwój kolarstwa, nawyku czynnego wypoczynku jako cyklisty, a także uprawianiu innych sportów ogólnorozwojowych na terenie gminy Daleszyce,
d)    8 000,00 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych) dla Klubu Karate KYOKUSHIN „Chikara” na realizację zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego w miejscowości Susiec.
§ 2. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 pkt 2 nastąpi po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2057).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Daleszyce.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl