0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Informacja o wyborze oferty na zakup majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Daleszyce.
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      04.06.2018 godz. 12:06

Daleszyce, dn.01.06.2018 r.

Znak: GMR.2613.2.1.2018

 

Informacja o wyborze oferty na zakup majątku ruchomego stanowiącego własność Gminy Daleszyce.

 

                Gmina Daleszyce działając na podstawie Zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Daleszyce oraz zarządzenia nr 95/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie nr 15/2015 informuję, iż   w dniu 01.06.2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie pn. „Sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 Pana Marcina Pawłowskiego, zam. Marzysz, 26-021 Daleszyce


Zaoferowana cena brutto za przedmiotowe ruchomości:

Kocioł grzewczy- 3 780,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych i 00/100)

Komin ocieplany- 1 670,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100)

 

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w Zaproszeniu do składania ofert oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1oferta.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl