0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      18.01.2020 godz. 6:33

Daleszyce, dnia 2020-01-16.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7 i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa     w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

 

Zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 7     i Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, do których sporządzenia Rada Miejska w Daleszycach przystąpiła uchwałami:

1) Nr IV/44/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2) Nr V/52/2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.


Przedmiotem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia,               o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Załączniki graficzne przedstawiające granice zmian planu dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

            Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl

w terminie do dnia 12 lutego 2020 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi        i wniosku.

            Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

 

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl