0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach w dniu 27.01.2022
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      20.01.2022 godz. 9:48
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.01.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

 

Obiweszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi leśnej nr 7 w DSD w leśnictwie Marzysz.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      19.01.2022 godz. 13:39
 

Daleszyce, 2022-01-19

Znak: WIN.6220.2.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

–    na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi leśnej nr 7 w DSD w leśnictwie Marzysz”.

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.01.2022 godz. 13:50
 

ZARZĄDZENIE nr 12/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 

Zawiadomienie w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2022
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.01.2022 godz. 15:07
 

Daleszyce, 2022-01-11

Znak: WIN.6332.1.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce podaje do publicznej wiadomości
na okres 21 dni, tj. od dnia 11 stycznia 2022 r. do dnia 01 lutego 2022 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2022.  

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.01.2022 godz. 10:08
 

Znak: B-II.672.22.2021

Kielce dnia 10.01.2022r.

OBWIESZCZENIE    STAROSTY   KIELECKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10.01.2022r. na wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce została wydana decyzja NR 1 / 2022 znak: j.w. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie siec wodociągowej, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, przebudowie sieci nN 0,4 kV, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew, przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr 0368T "

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      10.01.2022 godz. 13:16
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) ogłasza się zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

Otwarty konkurs na realizację programu Szczepień przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce w 2022 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.01.2022 godz. 15:02
 

Oferty w otwartym konkursie na realizację programu Szczepień przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce w 2022 roku należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w terminie do 26 stycznia 2022 roku do godziny 14.00,
w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację programu Sczepień przeciwko pneumokokom w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce w 2022 roku’’ lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce. Liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Otwarty konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2022 roku
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.01.2022 godz. 14:55
 

Oferty w otwartym konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2022 roku należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w terminie do 26 stycznia 2022 roku do godziny 14.00,
w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom w gminie Daleszyce w 2022 roku” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce. Liczy się data wpływu do Urzędu.

 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela     Ogłoszenia      22.12.2021 godz. 12:41
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.12.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl