0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.05.2017 godz. 15:22
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.05.2017 r. tj. poniedziałek o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego - Decyzja o zezwoleniu na budowę ulicy Spacerowej w Daleszycach
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      22.05.2017 godz. 11:30
 

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 17.05.2017r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - Budowa ulicy Spacerowej w Daleszycach

 

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce  Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.05.2017 godz. 6:09
 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                                                                                                    Kielce, 15.05.2017r.

Znak: SPN.III.7820.1.9.2016

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w związku z uzyskaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, w dniu 13.05.2017r. wydał postanowienie, znak: SPN.III.7820.1.9.2016, którym podjął z urzędu zawieszone postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.05.2017 godz. 10:11
 

Daleszyce, dnia 11. 05. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 11. 05. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.05.2017 godz. 10:09
 

Daleszyce, dnia 11. 05. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/81/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"
  Michał Kapela      25.04.2017 godz. 11:50
 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa DW 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta"

 

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  Michał Kapela      21.04.2017 godz. 15:45
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

ogłasza

Otwarty konkurs  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki do konkursu:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21.04.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3..Wzór oferty realizacji zadania publicznego.

4. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.04.2017 godz. 12:40
 

Daleszyce, dnia 06. 04. 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce


zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.04.2017 godz. 12:38
 

Daleszyce, dnia 06. 04. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 06. 04. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mójcza I na terenie gminy Daleszyce.

 

 

Zarządzenie Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach w sprawie rekrutacji dzieci na rok 2017/2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2017 godz. 13:58
 

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach z dnia 13.02.2017r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do Miejsko Gminnego Źłobka w Daleszycach na rok szkolny 2017/2018

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl