0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa (2)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.03.2018 godz. 12:24
 

Daleszyce, dnia 08. 03. 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/50/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.03.2018 godz. 12:22
 

Daleszyce, dnia 08. 03. 2018 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 08. 03. 2018 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.03.2018 godz. 15:10
 

Informacja z dnia 22 lutego 2018r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o liczbie i zasadach powoływania Urzędników Wyborczych.

Dokumenty (skany PDF) do pobrania poniżej:

 

Miejsko - Gminny Żłobek w Daleszycach rozpoczął rekrutację dzieci do żłobka na rok 2018/2019
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      26.02.2018 godz. 9:56
 

W dniach od 26 lutego do 30 marca 2018r., w godzinach od 7:30 do 15:30 chętni Rodzice i Opiekunowie mogą odbierać „Kartę Zgłoszenia Dziecka do Żłobka” w jego siedzibie – ul. Sienkiewicza 11c.
Istnieje także możliwość pobrania formularza z internetu:
- ze strony żłobka: zlobek.daleszyce.pl
- poniżej, ze strony BIP UMiG w Daleszycach: bip.daleszyce.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 668 259 083

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl