0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.09.2018 godz. 16:25

ZARZĄDZENIE Nr 134/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 27 września 2018 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) w związku z podjęciem Uchwały Nr L/82/2018 przez Radę Miejską w Daleszycach dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w Gminie Daleszyce w 2018 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 17 września 2018 roku Zarządzeniem Nr 131/2018.


2. W wyniku przeprowadzonego konkursu komisja wybrała dwa podmioty, które będą realizowały ww. program:

2.1 Przychodnia dla Rodziny „GALUS” s.c. Ewa i Robert Brumirscy, ul. Górna 19A, 25-415 Kielce,

2.1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”, ul. Jana III Sobieskiego 27/1, 25-124 Kielce.

§ 2 Realizacja programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021 w Gminie Daleszyce w 2018 roku rozpocznie się przez wyłonionych wykonawców po podpisaniu umowy.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Daleszyce.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załaczniki:

- Uchwała nr L//82/2018 RM Daleszyce

- ZARZĄDZENIE Nr 134/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl