0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      08.06.2020 godz. 10:59

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.


Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

z dnia 08. 06. 2020 r.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. ,                               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację                         o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH                                  O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU                         I JEGO OCHRONIE

1)    projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2)    projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.


Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod adresem: www.daleszyce.pl

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl