0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      28.05.2021 godz. 11:29

I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Widełki, został wywieszony do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl,  bip daleszyce  w dniach: od  27.05.2021 r. do 18.06.2021 r.  


Daleszyce, dnia 27 maja 2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym nas okres pięciu lat,  stanowiących  własność Gminy Daleszyce.

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków księgi  wieczystej 

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości       i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Informacje  o przeznaczeniu do użyczenia

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

1. Działka Nr 40- część działki

2. Miejscowość  Widełki

3. Obręb 18- Widełki

4. Gmina   Daleszyce

5. KW KI1L/00127352/5

 

 

1,1621 ha

 

 

 

 

Część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, na której znajduje się ośrodek Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolami:

- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- KDW tereny dróg wewnętrznych.

 

na okres 5 lat

 

Część działki oddana w użyczenie na pisemny wniosek w celu poszerzenia działalności z zakresu ekologii.

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się od dnia 27.05.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz         w miejscowości Widełki. Informację  o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.daleszyce.pl.

 

Skan dokumentu: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl