0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      10.06.2019 godz. 16:15

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 17.06.2019 r. tj. poniedziałek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za rok 2018
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
- zapoznane się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
- przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.


10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki w Daleszycach za rok 2018,
b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach za rok 2018,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
d) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,
e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce,
f) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
g) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych,
h) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Daleszyce publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
i) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z lokalizacją w Cisowie,
j) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy,
k) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie,
l) ustalenia organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach z lokalizacją w Widełkach,
m) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Gminy Daleszyce,
n) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
o) zmiany Uchwały Nr III/27/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
p) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl