0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Zamówienia publiczne do 30.000 euro


Aktualne zamówienia:

Od dnia 30.01.2019r. zamówienia będa publikowane w dziale Zamówienia publiczne: http://bip.daleszyce.pl/index.php?p=tender&cid=4

Rozeznianie rynku dla zamównienia na "Zakup i wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej - etap I"


 

Wzory druków:

 

Wzór oferty cenowej - PDF


Akty prawne:

Zarządzenie nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach


Informacje o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zadanie pn. "Sporządzenie opinii w zakresie organizacji ruchu drogowego na ulicy Polnej w Daleszycach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Wyłapywanie, przejecie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianych na terenie Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.” w ramach z

Informacja o unieważnieniu postępowania "Zakup kontenera na boisko w msc. Słopiec"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zadanie pn. Opracowanie aktualizacji Programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (...)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zadanie pn. Świadczenie usług dostarczania sygnału internetowego, serwisu sprzętu, sieci internetowej oraz oraz infrastury wybudowanej w ramach projektu pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjne...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zadanie pn. Dostawa artykułów biurowych, spożywczych, chemii gospodarczej do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zadanie pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty za zadanie pn. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów i Niestachów (...)

Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Nowa era komputera w Gminie Daleszyce - Działania szkoleniowe narzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. NOWA ERA KOMPUTERA (...)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Nowa era komputera w Gminie Daleszyce - Działania szkoleniowe narzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. NOWA ERA KOMPUTERA (...)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Opracowanie projektu technologii uzdatniania wody dla zadania pn. "Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Niwy"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu - Budowa oświetlenia ulicznego w NIestachowie (w kierunku Brzechowa)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Suków w ramach projektu pn. "Strefa aktywnej integracji społecznej w miejscowości Suków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej w Daleszycach wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją w systemie „zaprojektuj – wybuduj” pn: „Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup radiotelefonów nasobnych dla jednostek OSP w ramach projektu pn. "Doposażenie jednostek OSP w Gminie Daleszyce".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Opracowanie projektu budowlanego na budowę osw. ulicznego w Marzyszu Drugim

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Promocja projektu pn. Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Suków w ramach projektu pn. "Strefa aktywnej integracji społecznej w miejscowości Suków"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Zakup urządzeń grzewczych wraz z montażem w budynku świetlicy wiejskiej w Szczecnie w ramach projektu pn. "Podniesienie standardu budynku świetlicy w Szczecnie"

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy zamówienia pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niestachowie (...)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej oraz szkolenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Niestachowie (...)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu "Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Komórkach"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Niwy gmina Daleszyce"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Mójcza"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Zakup i dostawa traktora ogrodowego"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pełnienie funkcji nadzoru na zadaniach dobudowy oświetlenia ulicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Dostawa materiałów promocyjnych dot. projektu pn. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Wykonanie opinii dot. zakłócenia stosunków wodnych na działkach o nr ewid. 94/2, 94/3, 95/8, 95/7 obręb Brzechów

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: "Świadczenie usługi opracowania scenariusza gry symulacyjnej i konspektów animacyjnych. Opracowanie, wykonanie, wdrożenie, uruchomienie i serwisowanie platformy informatycznej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Dostawa urządzen zabawowych na potrzeby placu zabaw w msc. Danków - Wójtostwo w ramach przesięwzięcia "Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw w msc. Danków - Wójtost

Informacja o unieważnieniu konkursu pn.: "Koncepcja architektoniczna zagospodraowania placu zabaw w ramach projektu Rewitalizacja miasta Daleszyce - kształtowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zakup 3 pomp zatapialnych z wirnikiem otwartym w ramach remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zakup 2 zestawów motoreduktorów w ramach remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zakup wraz z montażem 192 sztuk membran dyfuzorów rurowych dla dwóch ciągów reaktora biologicznego w ramach remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz"

Informacja o unieważnieniu postępowania "Świadczenie usługi opracowania scenariusza gry symulacyjnej i konspektów animacyjnych. Opracowanie, wykonanie, wdrożenie, uruchomienie i serwisowanie platformy informatycznej"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie dla projektu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie” (2)

Informacja o unieważnieniu Konkursu na opracowanie Koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu zabaw w ramach projektu Rewitalizacja miasta Daleszyce kształtowanie przestrzeni społeczno gospodarczej (4)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Opracowanie projektów budowlanych na budowę linii oświetleniowych w msc. Marzysz Pierwszy - Marzysz Drugi oraz Niwy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Daleszyce"

Informacja o unieważnieniu Konkursu na opracowanie Koncepcji architektonicznej zagospodarowania placu zabaw w ramach projektu Rewitalizacja miasta Daleszyce kształtowanie przestrzeni społeczno gospodarczej

p1534#

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: „Zakup mebli i pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie dla projektu pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie”

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie opinii/ekspertyzy dot. zakłócenia stosunków wodnych na działkach o nr 272, 274, 477, 425, 426 obręb Marzysz oraz na działce o nr ewid. 120/3 obręb Borków

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia pn.: „Wykonanie przeglądu pięcioletniego zawierającego elementy kontroli rocznej budynku UMiG Daleszyce zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Daleszyce na lata 2018-2022 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Daleszyce”

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia "Dostawa siedmiu kurtyn powietrznych ciepłych z grzałkami elektrycznymi na potrzeby Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: „Wykonanie przeglądu pięcioletniego zawierającego elementy kontroli rocznej budynku UMiG Daleszyce zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz

Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: Wykonanie opinii/ekspertyzy dot. zakłócenia stosunków wodnych na działkach o nr 272, 274, 477, 425, 426 obręb Marzysz oraz na działce o nr ewid. 120/3 pbręb Borków

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Daleszyce

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na .”Wykonanie wjazdu i drogi wjazdowej do Szkoły Podstawowej w msc. Szczecno”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Świadczenie usług lekarsko - weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Daleszyce w roku 2018"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta i gminy Daleszyce w roku 2018"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Daleszyce”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Odbudowa rowu odwadniającego na odcinku o dł.9m na działce nr 297/10 wmsc. Górno-Parcele, gmina Górno"


Archiwalne zamówienia:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: "Dostawa sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Daleszyce"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie w postępowaniu pn.: Zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Zaproszenie do składania ofert na zadanie w postępowaniu pn.: "Sporządzenie opinii w zakresie organizacji ruchu drogowego na ulicy Polnej w Daleszycach"

- Informacja nr 1 dla Wykonawców - "Sporządzenie opinii w zakresie organizacji ruchu drogowego na ulicy Polnej w Daleszycach"

Zaproszenie do składania ofert na zadanie „Wyłapywanie, przejecie i zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi zwierzętami odławianych na terenie Gminy Daleszyce w okresie od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.” w ramach zadania budżetowego pn.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Skład oraz wydruk dwunastu numerów czasopisma "Głos Daleszyc"

Rozeznanie rynku na zadanie pn. Opracowanie opinii z zakresu organizacji ruchu drogowego

Rozeznanie rynku na zadanie pn. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach (..)

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Mójcza"

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania pn. "Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Niwy gmina Daleszyce".

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: Zakup i dostawa traktora ogrodowegoInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 4 kwiecień 2008 godz. 15:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 26 sierpień 2020 godz. 13:24
Liczba odsłon:
  377798 od 4 kwiecień 2008 godz. 15:20  (średnio 64.78 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl