0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O PRZYSTĄPIENIU DO PORZĄDZANIA REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      14.10.2020 godz. 7:40

Załącznik do uchwały nr 2775/20
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 października 2020 roku

OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA
„REGIONALNEGO PLANU TRANSPORTOWEGO
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2021-2030”

Na podstawie art. 39 ust.1 oraz w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020, poz. 283 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania „Regionalnego planu transportowego dla województwa świętokrzyskiego na lata 2021-2030” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.


Przedmiotowy Plan ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu potrzeb inwestycyjnych w zakresie ponadlokalnych sieci transportowych na obszarze województwa świętokrzyskiego, obejmujących transport drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny, rowerowy i publiczny.
Założenia do dokumentu oraz formularz uwag udostępnia się na stronach internetowych: www.swietokrzyskie.pro i www.bip.sejmik.kielce.pl oraz do wglądu w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, która jest jednostką podległą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia:
- w formie pisemnej na adres wykonawcy opracowania: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce,
- ustnie do protokołu w siedzibie wykonawcy,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: maciej.kulinski@sbrr.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Wniosek, oprócz treści merytorycznej, powinien zawierać imię i nazwisko/nazwę i adres wnioskodawcy.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl