0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.11.2021 godz. 8:57

Daleszyce, 2021-11-09r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską             w Daleszycach uchwały Nr XXIX/272/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.


Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia,            o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu                       i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb                       z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą planu.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

            Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, w terminie do 15 grudnia 2021 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy        z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

            Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:

  1. pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce,                            ul. Sienkiewicza 11,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl

w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi           i wniosku.

            Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem bip.daleszyce.pl

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl