0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun Klubu Seniora
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      22.11.2021 godz. 12:11

URZĄD MIASTA I GMINY DALESZYCE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
OPIEKUN KLUBU SENIORA
(STANOWISKO NIEURZĘDNICZE)

1.  Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie: średnie

2. Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość obsługi komputera,  pakietu Office  oraz urządzeń biurowych,
2.    Umiejętność pracy z osobami starszymi
3.    Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja
w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność, uzdolnienia artystyczne, rękodzieło.
4.    Posiadanie przygotowania do pracy z osobami potrzebującymi wparcia w codziennym funkcjonowaniu – ukończony minimum 20 godzinnego kursu na opiekuna w klubach seniora
5.    Mobilność, umiejętność komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych oraz platform komunikacyjnych.


3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zakres obowiązków opiekuna osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
Rekrutacja uczestników Klubu Seniora.
Opieka nad działalnością Klubu Seniora, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, prowadzenie comiesięcznej sprawozdawczości z realizacji działań w klubie,  zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć, prowadzenie dokumentacji fotograficznej, prowadzenie Facebooka Klubu.
Opracowanie Indywidualnych Programów Wsparcia. Współpraca z personelem zatrudnionym w Klubie Seniora.
Aktywna integracja uczestników klubu seniora, prowadzenie zajęć tematycznych (innych niż we wniosku o dofinansowanie) z uczestnikami klubu seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, prowadzenie kół zainteresowań, organizacja imprez okolicznościowych, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja spotkań integracyjnych międzypokoleniowych, nawiązanie współpracy z instytucjami z terenu gminy, powiatu i województwa realizującymi działania na rzecz seniorów, współpraca z instytucjami z terenu gminy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, których celem jest integracja międzypokoleniowa i zmniejszanie poczucia wykluczenia z życia społecznego (m.in. poprzez organizację spotkań i występów aktywnych grup seniorów, dzieci i młodzieży, kręgów dyskusyjnych o pasjach, zainteresowaniach czy bieżącej sytuacji, klubu książki, klubu filmowego itp.), uczestnictwo w kiermaszach, Dniach Seniora i innych okolicznościowych spotkaniach skierowanych do seniorów.  
Pomoc w załatwianiu  spraw urzędowych i osobistych, prowadzenie poradnictwa w zakresie planowania wydatków, gospodarowania budżetem domowym.
Utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy, dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Klubie oraz dbanie o estetykę w Klubie Seniora (aktualne gazetki ścienne, dekoracje itp.)
4.  Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV)- własnoręcznie podpisany
b)    list motywacyjny- własnoręcznie podpisany
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku opiekuna Klubu Seniora
g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.  Warunki pracy :
Miejsce pracy: : Klub Seniora w Marzyszu ( Szkoła Podstawowa w Marzyszu), Klub Seniora Słopiec (Szkoła Podstawowa w Słopcu), Klub Seniora Brzechów (Szkoła Podstawowa w Brzechowie), Klub Seniora Niestachów ( Szkoła Podstawowa w Niestachowie), Klub Seniora Mójcza (Szkoła Podstawowa w Mójczy)
Wymiar i charakter  zatrudnienia: umowa o prace na ½ etat na czas określony
na okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023. Umowa zawarta zostanie w ramach realizacji projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejski Fundusz Społeczny, numer i nazwa osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, numer i nazwa działania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych o tytule „RAZEM Z SENIORAMI”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 6 grudnia 2021r
1)    osobiście w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach , ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru  umieszczana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  dnia 8 grudnia 2021r.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl