0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce.
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      28.03.2018 godz. 10:07

Daleszyce, dnia 28. 03. 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały XI/74/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niestachów część "A" na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 11 kwietnia 2018 r. do 05 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce,  w godzinach pracy urzędu.


Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. o godz. 14  w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i   Gminy Daleszyce na adres: 26-020 Daleszyce, pl. Staszica 9 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2018 r.  

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl