0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
  Michał Kapela      21.06.2017 godz. 14:49
 

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.06.2017 r. tj. środa o godz. 13:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
8. Informacja Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat działalności ZIT KOF oraz projektów realizowanych na terenie gminy Daleszyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
-zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok,
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
- przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      12.06.2017 godz. 12:04
 

Daleszyce, dnia 12. 06. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XIII/92/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.06.2017 godz. 12:03
 

Daleszyce, dnia 12. 06. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 12. 06. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      12.06.2017 godz. 12:00
 

Daleszyce, dnia 12. 06. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XI/75/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 26 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      12.06.2017 godz. 11:56
 

Daleszyce, dnia 12. 06. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 12. 06. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      11.05.2017 godz. 10:11
 

Daleszyce, dnia 11. 05. 2017 r.

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

Z DNIA 11. 05. 2017 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.05.2017 godz. 10:09
 

Daleszyce, dnia 11. 05. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Nr XII/81/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smyków I na terenie gminy Daleszyce, w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.

 

Zarządzenie Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach w sprawie rekrutacji dzieci na rok 2017/2018
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      14.02.2017 godz. 13:58
 

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Żłobka w Daleszycach z dnia 13.02.2017r. w sprawie zasad rekrutacji dzieci do Miejsko Gminnego Źłobka w Daleszycach na rok szkolny 2017/2018

 

Informacja Burmistrza - konsultacje społeczne ws. projektu Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      09.11.2016 godz. 15:28
 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 9 listopada do 23 listopada (godz. 10.00) poddaje konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 ze zm.) na rok 2017 -zgodnie z uchwałą NR XVII/23/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 marca 2012 roku.

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl