0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe...
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.12.2021 godz. 13:01
 

Daleszyce, 2021-12-03

Znak: GMR.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 03.12.2021 r. została wydana decyzja znak: GMR.6220.4.2021 umarzająca  
w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, ekspedycyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i biurowe, przebudowa dachu nad częścią zakładu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia gospodarcze wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce
nr ewid. 1453, 1435/3, 1435/4, 1435/5 obręb 0001, gm. Daleszyce, pow. kielecki”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.12.2021 godz. 12:58
 

Daleszyce, 2021-12-03

Znak: GMR.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.12.2021 r. została wydana decyzja
znak: GMR.6220.4.2021 umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, ekspedycyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i biurowe, przebudowa dachu nad częścią zakładu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia gospodarcze
wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce nr ewid. 1453, 1435/3, 1435/4, 1435/5 obręb 0001, gm. Daleszyce, pow. kielecki
”.

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r., zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      03.12.2021 godz. 14:40
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2021  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 listopada 2021 r.,
zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o zamieszczeniu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      03.12.2021 godz. 12:56
 

INFORMACJA

o zamieszczeniu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko
w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.12.2021 godz. 12:54
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 03.12.2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany      Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczecno I na terenie gminy Daleszyce wraz                     z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.12.2021 r. do 05.01.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w godzinach od  730 do 1530 (poniedziałek-piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: bip.daleszyce.pl

 

ROZPORZĄDZENIE Nr WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia Nb. listopada 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      02.12.2021 godz. 15:36
 

ROZPORZĄDZENIE Nr 13 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIELINY z dnia 22.11.2021 r.
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2021 godz. 11:28
 

Bieliny, dn. 22.11.2021 r.

Znak: OŚ-GW.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIELINY

o  wszczęciu  postępowania

i  o zwróceniu  się  do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Kielcach, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach o wydanie  opinii  w sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.       

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.11.2021 godz. 13:49
 

Daleszyce, 2021-11-22

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie"
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.11.2021 godz. 13:44
 

Daleszyce, 2021-11-22

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.11.2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego
w Borkowie”.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz
  Rafał Kraska      19.11.2021 godz. 11:23
 

Starosta Kielecki

Znak: B-ll.672.22.2021

Kielce dnia: 16.11.2021r.

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   KIELECKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.07.2021r. na wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej' nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie siec wodociągowej, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, przebudowie sieci nN 0,4 kV, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew, przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr0368T"

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      10.11.2021 godz. 8:57
 

Daleszyce, 2021-11-09r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską             w Daleszycach uchwały Nr XXIX/272/2020 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

Plany bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      27.10.2021 godz. 7:34
 

W związku z obowiązkiem wdrożenia w gospodarstwach utrzymujących świnie wymogów bioasekuracji, określonych w przepisach załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a w szczególności opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, zamieszczamy dokumenty przeznaczone dla hodowców świń:

 

Informacja o finansowaniu zadań oświatowych
  Rafał Kraska     Ogłoszenia      25.10.2021 godz. 15:17
 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 17 ze zm.) Gmina DALESZYCE ogłasza po aktualizacji na dzień 30.09.2021

1.     podstawowa kwota dotacji na rok 2021 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych (art. 44 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.01.2021r. - 30.09.2021r. wynos  6 050,16 zł ( m-nie 504,18)

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno
  Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.10.2021 godz. 7:03
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2021.1275) od dnia 29.10.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu, opracowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, należących do indywidualnych właścicieli, nieruchomości położonych na terenie Gminy Daleszyce, dla obrębów: Niwy, Sieraków i Szczecno.

 

 

» ARCHIWUM «

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl