0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2021 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r., zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      03.12.2021 godz. 14:40

ROZPORZĄDZENIE Nr 14/2021  WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 30 listopada 2021 r.,
zmieniające rozporządzenie nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 10/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów kieleckiego, staszowskiego i buskiego


(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2021. poz. 3439, zm.: poz. 3766) wprowadza się następujące zmiany:
1.    § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami - obszar zapowietrzony, obejmujący następujące miejscowości w powiecie kieleckim: 1)  w gminie Pierzchnica:
a)    Drugnia,
b)    Drugnia Rządowa,
c)    Podstoła,
d)    Strojnów,
e)    Wierzbie".
2.    § 2. otrzymuje brzmienie:
„Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami - obszar zagrożony, obejmujący miejscowości:
1)    w powiecie Ideieckim:
a)    Gmina Pierzchnica: Ujny, Holendry, Czarna, Osiny, Pierzchnianka, Pierzchnica, Kalina Górecka, Górki, Maleszowa, Gumienice, Straszniów, Podlesie,
b)    Gmina Chmielnik: Chmielnik-miasto, Zrecze Chałupczańskie, Szyszczyce, Ciecierze, Przededworze, Ługi, Celiny, Zrecze Duże, Zrecze Małe, Lubania, Lipy, Suchowola, Łagiewniki,
c)    Gmina Raków: Celiny, Smyków, Korzenno, Głuchów Lasy, Głuchów, Mędrów, Papiernia,
d)    Gmina Daleszyce: Trzemoszna, Szczecno oraz

2)    w powiecie buskim: gmina Gnojno: Pożogi, Poręba, Gorzakiew, Płośnia, Wola Bokrzycka, Gnojno, Glinka, Skadla, Wola Zofiowska, Zofiówka, Wiktorów, Rzeszutki, Falki, Zagrody, Janowice Poduszowskie, Janowice Raczyckie, Januszowice oraz
3)    w powiecie staszowskim: gmina Szydłów: Rudki, Potok, Brzeziny".
 

§ 2. Załącznik do zmienianego rozporządzenia otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego rozporządzenia.
§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszarów, o których mowa w § 1 i § 2 zmienianego rozporządzenia.
2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl