0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.10.2020 godz. 13:23

                                                    Daleszyce, 2020-10-23

Znak: GMR.6733.1.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                   (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 05.10.2020r., uzupełnionego w dniu 15.10.2020r., na wniosek złożony przez:

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 26-340 Lublin, działający przez Pełnomocnika P. Wiolettę Wojton

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 2xSN 15kV zasilacz RS Daleszyce - etap III gm. Daleszyce na działkach o nr ewid. 263/1 i 263/2 Niestachów, obręb Daleszyce oraz nr ewid. 2893/1 i 2894/1 obręb Suków, gmina Daleszyce.


W związku z powyższym strony postępowania mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie.

 Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce, pokój nr 12, w dniach pracy Urzędu, w godz. od 7.30 - 15.30,                      tel. (41) 317-16-94. wew. 103.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                    W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego                   w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty               w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                   Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl