0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIELINY z dnia 22.11.2021 r.
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      25.11.2021 godz. 11:28

Bieliny, dn. 22.11.2021 r.

Znak: OŚ-GW.6220.3.2021

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BIELINY

o  wszczęciu  postępowania

i  o zwróceniu  się  do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Kielcach, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach o wydanie  opinii  w sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.       


Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1  i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce reprezentowanej przez Pana Beniamina Szymczyk  przedstawiciela firmy Usługi Doradztwa Technicznego „BINGO”, ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0334T od km 5+810 do 7+510”

Inwestycja realizowana będzie na działkach położonych w obrębie Napęków, gm. Bieliny oraz w obrębie Skorzeszyce, gm. Górno, natomiast obszar oddziaływania inwestycji obejmuje dodatkowo działki położone w obrębie Sieraków, gm. Daleszyce. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bieliny, pokój nr 11 w godz.7.30 – 15.00 (w środy w godz. 7.30 – 17.30) i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski co do zebranych w tej sprawie materiałów.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Jednocześnie  informuje  się,   że   zgodnie  z  art. 64  ust.1   w/w  ustawy   Wójt  Gminy  przed  wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest zobowiązany uzyskać opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska   w  Kielcach,  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  w  Kielcach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach.

Wnioski   o  wydanie   w/w   opinii  zostały  złożone.   

 

 

INFORMACJA ADMINISTARTORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Bieliny, 26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 17;

administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@abi-net.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych;
przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięciu danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,
w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl