0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża SUKÓW II-2 o powierzchni 2,65 ha
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      07.05.2018 godz. 14:43

Daleszyce, 2018-05-04

Znak: GMR.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko               (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości  informację,

że w dniu 04.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach                                  dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża „SUKÓW II-2”                  o powierzchni 2,65 ha”, gmina Daleszyce. Inwestorem jest Czesław Tomaszewski, ul. Gruchawka 31, 25-682 Kielce.


Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,                 Pl. Staszica 9, pok. 4, w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

 

Skan dokumentu - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Eksploatacja sposobem odkrywkowym piasków ze złoża "SUKÓW II-2" o powierzchni 2,65 ha"

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl