0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688).
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      06.05.2019 godz. 8:29

ZARZĄDZENIE Nr 87/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2 h, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:
§ 1 1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dnia 4 kwietnia 2019 roku Zarządzeniem Nr 70/2019.


2. Udziela się dotacji  w wysokości:
1.1    15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego SPARTAKUS na realizację zadania:
Prowadzenie programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania uzależnień oraz piciu rozrywkowemu i problemowemu skierowanemu do różnych grup wiekowych (głównie osób dorosłych) mieszkańcom gminy Daleszyce w tym:
a) organizowaniu sportowego obozu szkoleniowo-rekreacyjnego o charakterze edukacyjnym
z elementami profilaktyki.

1.2    10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPARTA” na realizację zadania:
Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od alkoholu, używek i przemocy, wsparcie działań profilaktycznych poprzez aktywne zagospodarowanie czasu wolnego jako działania alternatywnego wobec uzależnień.
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zawodów promujących zdrowy styl życia, wpływających na odpowiednie kształtowanie postaw i osobowości.
§ 2 Udzielenie dotacji, o której mowa w §1 pkt 2 nastąpi po podpisaniu umowy, której wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego
(Dz.U. 2018 poz. 2057).
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Daleszyce.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skan dokumentu: ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl