0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 28.06.2018 r.
 Michał Kapela      29.06.2018 godz. 10:46

Daleszyce, dnia 29.06. 2018 r.

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE
Z DNIA 28. 06. 2018 r.

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod adresem: bip.daleszyce.pl


 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl