0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      23.03.2020 godz. 11:53

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie aft. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz.688 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

 

 

 


I. Informacje ogólne
1.    Celem ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej, spośród przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez
zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą
kandydata.
3.    Spośród zgłoszonych kandydatów desygnowany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce przedstawiciel do składu osobowego komisji konkursowej.
4.    Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
-    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
-    nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
-    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub taktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
-    mają minimum roczne doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy i realizacji zadań zleconych,
-    wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.).

III. Zadania członka Komisji Konkursowej
-    udział w posiedzeniach komisji,
-    ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów ustalonych w treści ogłoszenia o konkursie,
-    rekomendowanie ofert na realizacje zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą dotacji.

IV. Miejsce i termin składania ofert
Wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez kandydata i osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na pracę w Komisji należy złożyć listownie lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Daleszyce pokój nr 25 z dopiskiem na kopercie – Nabór na członków Komisji Konkursowej – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020:
plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
lub na adres e-mail: gmina@daleszyce.pl
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 3 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020

2. FORMULARZ zgłoszenia kandydata do komisji

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl