0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
WYCINKA DRZEW NA TERENIE GMINY DALESZYCE
Mienie gminne


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2019.509 z późn.zm.).

i n f o r m u j e,  że

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych  w miejscowości Borków, został wywieszony  do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta  i Gminy   w Daleszycach, oraz zamieszczony  na stronach  internetowych Urzędu www.daleszyce.pl,  bip daleszyce  w dniach: od  14.11.2019 r. do 06.12.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Borków (11.2019)


 I N F O R M A C J A  

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204 z późn.zm.).

 i n f o r m u j e, że

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Daleszyce i Szczecno, został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych urzędu www.daleszyce.pl, bip daleszyce w dniach: od 15.05.2019r. do 04.06.2019r. ,

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Daleszyce i Szczecno (05.2019)


Daleszyce, dnia 08.04.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w miejscowości Suków, w obrębie geodezyjnym Suków, gmina Daleszyce        

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość  rynkowa nieruchomości

w  zł (netto)

Informacje 

dodatkowe o nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1.  

 

 

 515/1

 515/2

 515/3

 

 

 

 KI1L/00060236/8

           

 

 

0,0056

0,0054

0,0055

 

 

 Nieruchomość gruntowa

 niezabudowana położona

 w miejscowości Suków

 

 

                        

Nieruchomość położona

w terenie oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze (przeznaczenie dopuszczalne – drogi wewnętrzne, zadrzewienia, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe) zgodnie

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa

Suków.

 

510,00

490,00

570,00

 

 

 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

 

 

 

 

0,0165

 

 

1.570,00

 

 

    Powyższy wykaz wywiesza się na okres minimum 21 dni tj. od dnia 08 kwietnia  2019r. do 29 kwietnia 2019r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz w sołectwie Suków.

Skan dokumentu:

- Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (Suków, Borków)

 


  Daleszyce, dnia 08.04.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.2018.2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w miejscowości Borków, w obrębie geodezyjnym Borków, gmina Daleszyce

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość rynkowa nieruchomości

w zł (netto)

Informacje

dodatkowe o nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1.

 

 

125/2

126/9

 

 

 KI1L/00010014/1

 

 

 

3,0600

2,3241

 

 Nieruchomość gruntowa

 niezabudowana położona

 w miejscowości Borków

 

 

 

Grunty w przeważającej części 3,30ha położone są w terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z usługami z przewagą zabudowy jednorodzinnej, a pozostałe 2,0841ha w obszarze zagrożonym powodzią zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daleszyce.

293.620,00

216.570,00

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu

 

 

 

 

5,3841

 

 

510.190,00

 

 

 Powyższy wykaz wywiesza się na okres minimum 21 dni tj. od dnia 08 kwietnia 2019r. do 29 kwietnia 2019r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz w sołectwie Borków.

 

Skan dokumentu:

- Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (Suków, Borków)


 I N F O R M A C J A

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2018.2204.t.j.)

 i n f o r m u j e, że

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat, położonej w miejscowości Daleszyce, został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych urzędu www.daleszyce.pl, bip daleszyce w dniach: od 12.03.2019r. do 02.04.2019r.

Dokument do pobrania: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat


I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147. ze zm.)

i n f o r m u j e,  że

Wykaz nieruchomości gruntowych   przeznaczonych    do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  na okres trzech  lat, położonych w miejscowościach    Cisów  i Borków, został wywieszony  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce oraz w miejscowościach  Cisów i Borków  dniach:  od   25.10.2016r. do  16.11.2016r.

Dokument do pobrania: Załącznik - Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (Cisów i Borków)


I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 446. ze zm.)

i n f o r m u j e,  że

Wykaz nieruchomości gruntowych   przeznaczonych    do sprzedaży w trybie przetargowym, został wywieszony  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie   Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce oraz w miejscowości Borków od  17.07.2017 r. do  10.08.2017 r.

Dokument do pobrania: Załącznik - Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym (Borków)Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 15 czerwiec 2007 godz. 10:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 14 listopad 2019 godz. 13:48
Liczba odsłon:
  16878 od 15 czerwiec 2007 godz. 10:40  (średnio 4.61 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl