0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Mienie gminne


                                                                                                                               Daleszyce, dnia 08.06.2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz.U.2020.1990 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego położonej w miejscowości Borków,              w obrębie geodezyjnym 1- Borków, gmina Daleszyce:

Oznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wartość  rynkowa nieruchomości

w  zł (netto)

Informacje

dodatkowe o nieruchomości

Według ewidencji gruntów i budynków

 

Według księgi wieczystej

Numer działki

Użytek

Pow.

(ha)

 

125/2, 126/9

 

 

 

Bz- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe

 

 

           

 5,3841

 

KI1L/00010014/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Borków

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Borków osiedle” nieruchomość składająca się z numerów działek 125/2, 126/9 położona jest w terenie oznaczonym symbolami:

MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (pow. 3,3999 ha),

KDW1- tereny dróg wewnętrznych (pow. 0,7523 ha),

Z- tereny zieleni łęgowej (pow. 1,2319 ha).

 

 1 180 000, 00

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego określonego na zasadach przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655         z późn. zm.).

 

 

 

1) Nabywcą powyższej nieruchomości może być rolnik indywidualny spełniający wymogi wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego                    (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

2) Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej niniejszym wykazem, mogą składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawo pierwokupu, o nabycie tej nieruchomości, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

3) Cena sprzedaży powyższej nieruchomości uzyskana w przetargu, winna być wpłacona w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

4) Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni: od 08.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach                      oraz w miejscowości Borków.

5) Informację  o wywieszeniu wykazu  podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.daleszyce.pl.


I  N  F  O R  M  A  C  J  A

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

działając na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.).

i n f o r m u j e

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym  na okres pięciu lat, położonych w miejscowości Widełki, został wywieszony do publicznej  wiadomości  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Daleszycach, oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu www.daleszyce.pl,  bip daleszyce  w dniach: od  27.05.2021 r. do 18.06.2021 r.  

 

Daleszyce, dnia 27 maja 2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym nas okres pięciu lat,  stanowiących  własność Gminy Daleszyce.

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków księgi  wieczystej 

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości       i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Informacje  o przeznaczeniu do użyczenia

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

1. Działka Nr 40- część działki

2. Miejscowość  Widełki

3. Obręb 18- Widełki

4. Gmina   Daleszyce

5. KW KI1L/00127352/5

 

 

1,1621 ha

 

 

 

 

Część nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, na której znajduje się ośrodek Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolami:

- MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- KDW tereny dróg wewnętrznych.

 

na okres 5 lat

 

Część działki oddana w użyczenie na pisemny wniosek w celu poszerzenia działalności z zakresu ekologii.

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się od dnia 27.05.2021 r. do dnia 18.06.2021 r.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz         w miejscowości Widełki. Informację  o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej  www.daleszyce.pl.

 

Skan dokumentu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres pięciu latInformacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 15 czerwiec 2007 godz. 10:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 8 czerwiec 2021 godz. 12:58
Liczba odsłon:
  19932 od 15 czerwiec 2007 godz. 10:40  (średnio 4.77 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl