0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - "Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie"
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      23.11.2021 godz. 13:49

Daleszyce, 2021-11-22

Znak: GMR.6220.2.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że w dniu 22.11.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie”.


Na powyższą decyzję przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Ministra Infrastruktury
w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku:
w godz. 7.30 - 15.30.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach, na tablicach ogłoszeń w miejscach planowanej do realizacji inwestycji oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl