0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.09.2018 godz. 14:28

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych

Gmina Daleszyce z dniem 24 września 2018 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy.


  • Gmina Daleszyce (Lider Projektu) będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
  • Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
  • Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. prawo zamówień publicznych (DzU 2015, poz. 2164) dokonuje wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

I. Celem realizacji projektu będą kompleksowe działania, które prowadzić będą do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób i grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

II. Celem partnerstwa jest kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących teren Miasta i Gminy Daleszyce, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Planowany czas realizacji projektu do 36 miesięcy.

III. W ramach partnerstwa podjęte zostaną następujące działania:

1. Wspólne opracowanie przez Lidera i Partnera szczegółowej koncepcji projektu z podziałem na zadania oraz złożenie wniosku aplikacyjnego.

2. Stworzenie ścieżki reintegracji indywidualnej dla każdej osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, przy współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka.

3. Realizacja usług aktywnej integracji, których celem jest:

a) reintegracja społeczna - odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) reintegracja zawodowa - odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy; pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego

IV. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Daleszyce – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach Liderem Partnerstwa, a Partnerem spoza sektora finansów publicznych, wyłonionym w drodze niniejszego konkursu, będącym instytucją rynku pracy (wynika z wytycznych CT9). Preferowany jest podmiot ekonomii społecznej (PES) (podmiot, o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). Wybór podmiotu ekonomii społecznej jako Partnera ośrodka pomocy społecznej jest zgodny z kryterium dostępu, które mówi o rekomendacji partnerstw OPS z PES.

V. Wymagania wobec Partnera

1. Kryteria formalne udziału Partnera „spełnia/nie spełnia”

a) Podmiot posiada status organizacji pozarządowej i prowadzi działalność statutową w zakresie zgodnym z celami partnerstwa.

c) Okres prowadzenia działalności w okresie przed terminem składania ofert – minimum 15 lat.

d) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego.

e) Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.

f) Podmiot wyrazi zgodę na współpracę Gminą Daleszyce jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także wyrazi chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego

g) Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.

h) Podmiot posiada siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego

2. Wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania powyższych warunków:

a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający adres siedziby bądź oddziału jednostki, formę prawną prowadzonej działalności wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta lub wydruk z okresu nie dłuższego niż trzy miesiące przed dniem złożenia oferty,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok w rozumieniu ostatniego roku budżetowego,

c) statut lub inny dokument potwierdzający rodzaj działalności prowadzonej przez składającego ofertę,

d) oświadczenie o posiadaniu dobrej kondycji finansowej oraz o niepozostawaniu w stanie likwidacji,

f) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów,

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz składek i opłat wobec Urzędu Skarbowego,

3. Kryteria merytoryczne oceny partnerów

a) Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa - 5 pkt.

b) Potencjalny Partner jest podmiotem ekonomii społecznej – 10 pkt.

c) Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, finansowe i organizacyjne) - 15 pkt.

d) Doświadczenie w realizacji zadań, w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zbieżnych z celem głównym projektu - 10 pkt.

e) Doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnych, w tym udokumentowanie wykonania minimum 5 dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego i im podległych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w ostatnich 3 latach – 10 pkt.

VI. Oferta składana przez potencjalnego Partnera musi zawierać następujące informacje:

Informacje ogólne:

1. Nazwa i adres siedziby:

2. Forma prawna Podmiotu:

3. Telefon, email, fax:

4. Osoba do kontaktu:

5. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Podmiotu zgodnie z aktualnym wpisem do właściwego rejestru lub udzielonym pełnomocnictwem:

6. NIP:

7. REGON:

Opis spełnienia kryteriów:

1. Charakterystyka Podmiotu ze wskazaniem obszaru działania, zadań statutowych i innych niezbędnych informacji dla oceny zgodności działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa

2. Opis potencjału kadrowego i organizacyjno-technicznego oraz opis oferowanego wkładu Podmiotu (organizacyjnego, technicznego, finansowego) w realizację celu partnerstwa

3. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów (tytuł, źródło finansowania, okres realizacji, krótka charakterystyka projektu, czy był realizowany w partnerstwie) oraz działań o podobnym charakterze (min. doświadczeń w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnych) na rzecz grupy docelowej.

4. Opis proponowanego zakresu współpracy w trakcie przygotowywania projektu oraz  wkład Partnera w odniesieniu do zaplanowanych przez Ogłaszającego zadań Partnera.

Obowiązkowe załączniki do oferty:

1) Dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty)

2) Statut,

3) Ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy

4) Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego

5) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych

6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art.145 ust.6 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr. 157, poz.1241)

7) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:

- art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.)

- art.12 ust.1.pkt.1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012, poz.769)

- art. 9 ust.1 pkt.2a ustawy z dnia 28 października 2001r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1417 ze zm.)

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z Gminą Daleszyce jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także o wyrażeniu chęci zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego.

9) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.

VII. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać do 15 października 2018 r. (do godz. 12.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w trybie pozakonkursowym”. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie MGOPS Daleszyce: w godz. 7.30- 15.30 lub przesłać na adres: mgops@daleszyce.pl
Osoba do kontaktu: Hubert Sajdak, tel. 41 307 24 78, 41 307 24 95

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do MGOPS.

Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1.Złożenia po terminie.
2.Wycofania przez oferenta.

VIII. Procedura wyboru Partnera

1. Złożone oferty będą oceniane od względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Kierownika MGOPS.

2. Decyzję o wyborze jednego Partnera podejmie Kierownik MGOPS na podstawie wyników obrad Komisji Konkursowej.

3. Informacja dotycząca wyboru partnera zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Daleszyce oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. 

4. Oferty niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

5. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni robocze od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej na adres składania ofert.

6. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Kierownika MGOPS w Daleszycach, w terminie 3 dni robocze od daty wpływu.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury na partnera.

8. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Daleszyce oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. 

IX. Informacje dodatkowe

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert, negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS lub zamiany trybu naboru projektów z pozakonkursowego na konkursowy.

 

Do pobrania:

- Skan: Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera spoza sektora finansów publicznych

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl