0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach w sprawie likwidacji, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych: rowu odwadniającego oraz wylotu z rury odwadniającej, zlokalizowanych na działce ewid. 231/4, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      13.01.2021 godz. 15:18

Kielce, 29 grudnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4214.35.2020.MR

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

              Na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania                                 administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 190 ust. 13 oraz art. 400 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie likwidacji, wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego urządzeń wodnych: rowu odwadniającego oraz wylotu z rury odwadniającej, zlokalizowanych na działce ewid. 231/4, obręb Brzechów, gm. Daleszyce.


Na mocy art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ww. ustawy Prawo wodne oraz stosownie
do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Zarządu Zlewni
w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25 - 662 Kielce, parter, pokój 003, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się drogą mailową (magdalena.rajca@wody.gov.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 334 00 98 wew. 212.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony                         w oparciu o posiadane dowody.

Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Sprawę prowadzi: Magdalena Rajca, tel. 41 33 400 98 (wew. 212).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl