0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      03.10.2019 godz. 12:28

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia  03.10.2019r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z uzasadnieniem

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/98/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce z uzasadnieniem, w dniach od 14 października 2019 r.                          do 6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce,                 w dniach i godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku  od 7 30  do 15 30.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Nr 3 miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce, sala konferencyjna (parter), godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Nr 3 miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2019 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. zmiany planu:

w formie pisemnej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. na adres:

            Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce
            e-mail: gmina@daleszyce.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), obwieszcza się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo znak: WPN-II.410.1.70.2019.ELO z dnia 23.07.2019r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach (pismo znak: SE.V-4411/22/19 z dnia 19.08.2019r.) - uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl