0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      06.12.2021 godz. 12:58

Daleszyce, 2021-12-03

Znak: GMR.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.12.2021 r. została wydana decyzja
znak: GMR.6220.4.2021 umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, ekspedycyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i biurowe, przebudowa dachu nad częścią zakładu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia gospodarcze
wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce nr ewid. 1453, 1435/3, 1435/4, 1435/5 obręb 0001, gm. Daleszyce, pow. kielecki
”.


Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do piątku:
w godz. 7.30-15.30.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Skan dokumentu: Decyzja znak: GMR.6220.4.2021

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl