0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 Michał Kapela      06.07.2019 godz. 6:42

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o przystąpieniu do  sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1. Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Daleszycach Uchwały Nr XI/98/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


2. Na podstawie  art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 ze zm.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń miejscowego planu wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.

       Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy w Daleszycach na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 kod 26-021 Daleszyce lub adres email:  gmina@daleszyce.pl

z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl