0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Załatw sprawę w urzędzie (formularze, wnioski)


Za pomocą portalu https://obywatel.gov.pl/ większość spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu.

Sprawdź, czy posiadasz Profil Zaufany, e-dowód lub elektroniczny podpis kwalifikowany

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach:

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/d50r93xsl6

W przypadku nieposiadania konta na powyższej platformie - wysyłka pocztą elektroniczną na adres:

gmina@daleszyce.pl

Wykaz wewnętrznych numerów telefonów w UMiG w Daleszycach:
(41) 317-16-94 – Sekretariat,
(41) 317-16-94 wew. 150 – Biuro Obsługi Klienta,
(41) 317-16-94 wew. 102 – Zarządzanie kryzysowe,
(41) 317-16-94 wew. 103 – Drogi, Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Budownictwo,
(41) 317-16-94 wew. 104 – Odpady Komunalne,
(41) 317-16-94 wew. 107 – Inwestycje, Kanalizacja, Wodociągi,
(41) 317-16-94 wew. 111 – Straż Miejska,

(41) 317-16-94 wew. 125 – Biuro Rady Miejskiej,
(41) 317-16-94 wew. 115 – Oświata,
(41) 317-16-94 wew. 118, 119 – Podatki i opłaty lokalne, Windykacja zobowiązań,
(41) 317-16-94 wew. 121 – Promocja gminy, ochrona zabytków,
(41) 317-16-94 wew. 123 – Kasa,
(41) 317-16-94 wew. 128 - Działalność Gospodarcza, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
(41) 317-16-94 wew. 129 – Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste,
(41) 317-16-94 wew. 130 - Urząd Stanu Cywilnego.
(41) 317-16-93 - FAX

 

Poniżej lista spraw i formularzy najczęściej załatwianych w naszym urzędzie.


Karty usług, formularze oraz wnioski

Urząd Stanu Cywilnego w Daleszycach:

1. Karta Usługi - Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

2. Karta Usługi - Zawarcie małżeństwa konkordatowego

3. RODO – Klauzula informacyjna prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

Ewidencja ludności / Sprawy meldunkowe / Dowody osobiste:

1. Karta usługi - Ewidencja ludności - wydawanie zaświadczeń

- Komplet wniosków i dokumentów

2. Karta usługi - Ewidencja ludności - udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

- Komplet wniosków i dokumentów

3. Karta usługi - Ewidencja ludności - zameldowanie/wymeldowanie z pobytu stałego, pobytu czasowego oraz zgłaszanie wyjazdu/ powrotu z wyjazdu poza granice RP

- Komplet wniosków i dokumentów

4. Karta usługi - Dowody osobiste - wydawanie dowodów osobistych

- Komplet wniosków i dokumentów

 

 

Działalność gospodarcza / sprzedaż napojów alkoholowych:

1. CEIDG-1- Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2. WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na terenie Miasta i Gminy Daleszyce, na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

1. Karta usługi - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Karta usługi - Wydanie dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wniosek o wydanie dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

3. Karta usługi - Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

4. Karta usługi - Wydanie dezycji o ustaleniu warunków zabudowy

- Wniosek o wydanie dezycji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Wycinka drzew / Gospodarstwo rolne:

1. Karta Usługi - Zezwalanie na usunięcie drzew i krzewów

- Zgłoszenie wycinki drzew i krzewów

- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

2.- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym

 

Transport / podatek od środków transportowych:

1. Karta usługi - podatek od środków transportowych

- DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 r.

- DT-1A załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych na 2019 r

2. Karta usług - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych

- Wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach

3. Karta usługi - Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych

- Oświadczenie o stanie majątkowym zobowiązanego

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Podatki od nieruchomości / grunty rolne / grunty leśne [osoby prawne i fizyczne]:

1. Karta usługi - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)

- Wniosek o wydanie zaświadczenia

2. Karta usługi - Wymiar podatku leśnego - osoby fizyczne

- Druk IL-1 - Informacja o lasach

3. Karta usługi - Wymiar podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

- Druk IN-1 - Informacja o nieruchomości

4. Karta usługi - Wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne

- Druk IR-1 - Informacja o gruntach

5. Karta usługi - Podatek rolny – osoby prawne

- Druk DR-1 - Deklaracja na podatek rolny

6. Karta usługi - Podatek leśny – osoby prawne

- Druk DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

7. Karta usługi - Podatek od nieruchomości – osoby prawne

- Druk DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

 

 

Paliwo / Podatek akcyzowy:

1. Karta usługi - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Oświata / Edukacja / Stypendia / Zasiłki:

1. Karta usługi - stypendia, zasiłki

- Wniosek - o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

2. Karta usługi - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

- Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowe

3. Karta usługi - Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

- Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

4. Karta usługi - Dowóz uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym lub uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

- Wniosek - Dowóz uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym lub uczniów objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

 

Geodezja / Nieruchomości:

1. Karta usługi - podział nieruchomości

- Wniosek o podział nieruchomości

2. Karta usługi - rozgraniczenie nieruchomości

- Wniosek o rozgraniczenie

3. Karta usługi - ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

 

Ochrona środowiska:

1. Karta usługi - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Karta usługi - Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Daleszyce na lata 2009-2032

- Wniosek o dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Daleszyce

 

Gospodarka odpadami:

1. Karta usługi - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- Wniosek o wpis do rejestru / zmianę danych w rejestrze* działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2. Karta usługi - zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3. Karta usługi - Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożeniu na raty zaległości dotyczące opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Turystyka / Hotelarstwo:

1. karta usługi - Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi

- Wniosek dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim

 

Ochrona zwierząt:

Wniosek o dofinansowanie przez Gminę Daleszyce do zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt domowych

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Daleszyce

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@abi-net.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane dla celu realizacji zadania publicznego , zgodnie ze złożonym wnioskiem.

ODBIORCY DANYCH

 

Dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi urzędu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe wprowadzane są na podstawie wniosku lub z rejestrów państwowych

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub na potrzeby realizowanych przedsięwzięć przez organ gminy.

 Informacja opublikowana przez:
  Rafał Kraska dnia 16 marzec 2020 godz. 10:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 8 listopad 2021 godz. 12:43
Liczba odsłon:
  10174 od 16 marzec 2020 godz. 10:58  (średnio 7.52 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl