0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz
 Rafał Kraska      19.11.2021 godz. 11:23

Starosta Kielecki

Znak: B-ll.672.22.2021

Kielce dnia: 16.11.2021r.

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   KIELECKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.07.2021r. na wniosek pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej' nr 319014T w msc. Marzysz wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowie siec wodociągowej, przebudowie napowietrznej linii nN 0,4 kV, przebudowie sieci nN 0,4 kV, przebudowie sieci telekomunikacyjnej, wycince drzew, przebudowie i remoncie drogi powiatowej nr0368T"

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie zatwierdzającą projekt budowlany.


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej według katastru nieruchomości: obręb 0006 Marzysz jedn. ewid. 260405_5 Daleszyce

dz. nr ewid.: 514, 513/3, 356 (356/1, 356/2), 357 (357/1, 357/2), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 363 (363/1, 363/2), 515/1 (515/15, 515/16, 515/17), 1369/2 (1369/3, 1369/4)

Ponadto decyzja obejmuje nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone na czas budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia wodnego: obręb 0006 Marzysz jedn. ewid. 260405_5 Daleszyce

dz. nr ewid.: 23/1, 22/2, 1369/2 (1369/3, 1369/4), 515/1 (515/15, 515/16, 515/17), 194, 363 (363/1, 363/2), 279, 360, 361, 362, 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 355/1, 355/2

 

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek, które objęte zostały liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zaznaczono pogrubioną czcionką, natomiast działki przewidziane do czasowego zajęcia zostały podkreślone..

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności ustala lokalizację drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce pokój nr 8 (poziom 0), w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


W przypadku, gdy nastąpiła zmiana własności nieruchomości objętej wnioskiem osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kieleckiego, a następnie przedstawić w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kielcach stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl