0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      18.04.2019 godz. 17:56

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.04.2019 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach, Komendanta Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Daleszycach.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,    
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Borków,
e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy Ośrodka Zdrowia w Daleszycach i Szczecnie na okres 5 lat stanowiących własność Miasta i Gminy Daleszyce oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
f) określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2019,
g) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021,
h) nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Daleszyce,
i) nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Daleszyce.

10. Interpelacje.
11. Zapytania i sprawy różne.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Zamknięcie obrad sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl