0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Miasta i Gminy  » Rejestry i ewidencje prowadzone w UMiG


Wydział Administracji i Rozwoju:

1. Ewidencje osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
2. Rejestr Skarg, Wniosków i Petycji (elektroniczny)
3. Rejestr Uchwał (elektroniczny i papierowy)
4. Rejestr Zarządzeń (elektroniczny i papierowy u Pauliny)
5. Rejestr Informacji Publicznej (papierowy)
6. Rejestr Zabytków (elektroniczny i papierowy)
7. Rejestr Instytucji Kultury (papierowy)
8. Rejestr Gospodarstw Agroturystycznych (papierowy)
9. Rejestr skarg i wniosków;
10. Rejestr Dyspozycji BMiG Daleszyce;
11. Rejestr pieczęci i pieczątek,
12. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw;
13. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw osób (podmiotów) do działania w imieniu burmistrza jako organu gminy;
14. Rejestr Zarządzeń BMiG Daleszyce;
15. Książka kontroli;
16. Ewidencja delegacji służbowych;
17. Rejestr systemu Edicta;
18. Rejestr Szkoleń;
19.Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców (prowadzony w systemie komputerowym w programie PUMA),
20.Rejestr wyborców
a) Rejestr dodatkowy (dopisani na własny wniosek),
b) Rejestr niegłosujących (skreśleni na podstawie zawiadomień z innych gmin lub informacji sądu o ubezwłasnowolnieniu),
c) Rejestr przejściowy (zawiera informacje o wyłączeniu – przechowywane na stanowisku pracy przez jeden rok od daty wyłączenia)
21. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (prowadzona w systemie komputerowym w programie PUMA
22. Ewidencja wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej (prowadzony do końca 2011 roku. Od stycznia 2012 r. obowiązuje system centralny CEIDG)

23. Rejestr procedur kontroli zarządczej.


Wydział Gospodarki, Mienia i Rolnictwa:

1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Ewidencja wydanych zezwoleń na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3. Ewidencja kąpielisk – art. 38 Prawo wodne
4. Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – art. 40 Prawo wodne
5. Rejestr umów dzierżawy
6. Ewidencja mienia komunalnego
7. Rejestr wydanych decyzji na uprawę maku i konopi
8. Rejestr umów najmu, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu
9. Rejestr zawartych aktów notarialnych


Wydział Inwestycji:

1. Ewidencja dróg i mostów elektronicznie w specjalnym programie.
2. Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Rejestr zamówień publicznych.


Straż Miejska:

1. Rejestr wydanych legitymacji służbowych.
2. Rejestr wydania i przyjęcia notatnika służbowego.
3. Rejestr wydanych upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
4. Rejestr wydanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
5. Rejestr Pracy Monitoringu Miejskiego.


Wydział Oświaty:

1. Rejestr decyzji administracyjnych wydawanych w sprawie:
- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne,
- dofinansowanie dla pracodawcy kosztów kształcenia pracownika młodocianego;
2. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (art. 27 ust. 1 i 2);
3. Rejestr dokumentów prowadzonych w związku z awansem zawodowym nauczycieli:
- aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (decyzji administracyjnych),
- zaświadczeń o zdaniu egzaminu (art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela),
- wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
4. Ewidencja spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
Inne, wymagane przepisami prawa ewidencje i rejestry, nie są prowadzone z uwagi na brak spraw o takiej tematyce.Informacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 7 kwiecień 2021 godz. 07:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Michał Kapela dnia 7 kwiecień 2021 godz. 12:40
Liczba odsłon:
  1669 od 7 kwiecień 2021 godz. 07:58  (średnio 2.42 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl