0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      29.12.2020 godz. 13:20

    Kielce, 18 grudnia 2020 r.

KR.ZUZ.1.4210.227.2020.IM

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na wniosek złożony w dniu 10 listopada 2020 r. (uzupełniony i skorygowany ostatecznie w dniu 15 grudnia br.) przez pełnomocnika Gminy Daleszyce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 319005T w msc. Słopiec wraz z budową chodnika”.


Na mocy art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ww. ustawy Prawo wodne oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Zarządu Zlewni
w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25 - 662 Kielce, parter, pokój 003, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt kontaktując się drogą mailową (iwona.michta@wody.gov.pl) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41 334 00 98 wew. 212.
Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony                         w oparciu o posiadane dowody.
Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy.
W związku z istniejącą sytuacją związaną z COVID-19 i podjęciem działań ograniczających kontakt fizyczny interesantów i osób współpracujących z pracownikami PGW Wody Polskie w ich siedzibach wykonywania pracy, wgląd w akta sprawy jest możliwy w siedzibie ww. Zarządu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod podanym numerem telefonu. Jednocześnie proszę w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, o poinformowanie o ewentualnej chęci zapoznania się z aktami, kontaktując się drogą mailową lub telefonicznie pod numerem telefonu. Brak informacji o powyższym w wyznaczonym terminie 7 dni, uznany zostanie za brak chęci zapoznawania się z aktami sprawy.

Sprawę prowadzi: Iwona Michta, tel. 41 33 400 98 (wew. 212).

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl