0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, (...) na działce nr ewid. 1453, 1435/3, 1435/4, 1435/5 obręb 0001, gm. Daleszyce, pow. kielecki
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      31.05.2021 godz. 15:06

Daleszyce, 2021-05-31

Znak: GMR.6220.4.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735), w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia, że

- na wniosek Zychowicz Sp. z o.o. Przetwórstwo Mięsa Sp. K., ul. Kościelna 14, 26-021 Daleszyce, działającej przez pełnomocnika Panią Wiolettę Chaba-Demiańczuk z dnia 28.04.2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu masarskiego o pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, ekspedycyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i biurowe, przebudowa dachu nad częścią zakładu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na pomieszczenia gospodarcze wraz z instalacjami wewnętrznymi na działce nr ewid. 1453, 1435/3, 1435/4, 1435/5 obręb 0001, gm. Daleszyce, pow. kielecki”.


- wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektora Zarządu Zlewni
w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Informuję, że w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania o czynnościach następuje w formie publicznego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się
w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową: kinga.maciejska@daleszyce.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 41/317-16-94 wew. 104.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl