0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      23.03.2020 godz. 14:36

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.03.2020 r. tj. czwartek o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
4. Informacja z funkcjonowania w 2019 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK, MGŻ oraz MGOPS – z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Marzysz,
e) ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
f) określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2020,
g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2020 roku,
h) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach poprzez zmianę jej siedziby,
i) zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego w Daleszycach,
j) zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach,
k) utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl