0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 11:01

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                      i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia                                    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwał:

1)    Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
2)    L/87/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce

 


zawiadamiam


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w dniach od 18 czerwca 2020 r. do 9 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projektach  zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu     9 lipca 2020r. o godz. 1300 w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmian planów, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce na adres: Plac Staszica 9, 26-020 Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.):
1)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

 

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl