0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Przebudowa dróg na terenie Gminy Daleszyce

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - o ogłoszeniu publicznego przetargu - przetargu pisemnego (zbieranie ofert) na sprzedaż ruchomości
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      11.05.2018 godz. 10:46

Daleszyce, dn.10.05.2018 r.

Znak: GMR. 2613.2.1.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 130) oraz            § 8 zarządzenia nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Daleszyce oraz zarządzeniem nr 95/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 zmieniającego zarządzenie nr 15/2015. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia

- o ogłoszeniu publicznego przetargu- przetargu pisemnego (zbieranie ofert) na sprzedaż następujących ruchomości:

1) kocioł grzewczy węglowy typ EKO-KWP 12ns z automatycznym podajnikiem paliwa (zakres mocy cieplnej- 3,6-12 kW, ELEKTROMET, klasa kotła 3, max ciśnienie robocze- 2,5 bar, max temperatura robocza 85Ú C, pobór mocy 170 W, napięcie znam. 1230V/50Hz, ciężar kotła: 325 kg, kocioł nigdy nie był używany, stan nowy, rok produkcji 2015, brak gwarancji;


2) komin ocieplany: rura dwuścienna fi 200 (blacha nierdzewna gat. 1.4828 gr 1,0 mm)/fi 300 (blacha nierdzewna 1.4301 gr.0,5 mm) z zestawem trójników i stożkowym pierścieniem zamykającym L5000, komin nie używany.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu w sekretariacie osobiście (pok. nr 25) lub za pośrednictwem poczty nie później niż do dnia 28.05.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2018 r. o godz. 10:15 na Sali konferencyjnej (pok. nr 13). 

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

Ruchomości można oglądać w Świetlicy Wiejskiej w Kranowie, Kranów 39 a, 26-021 Daleszyce                       w dniach 10.05.2018 r.- 27.05.2018 r. w godz. 13:00- 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty                  z Panią Eweliną Miernik pod nr tel. (041) 317 16 94 wew.104.

Ustala się wadium w wysokości 10 % wartości rynkowej dla każdej ze sprzedawanych ruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy 04 8485 0009 0000 0130 9000 0002. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do formularza oferty cenowej.

Oferta powinna zawierać:

a) pełne dane oferenta- nazwa firmy (imię, nazwisko), adres siedziby (miejsce zamieszkania), numer NIP,REGON (jeśli dotyczy)

b) oferowaną cenę nie niższą niż wartość rynkowa ruchomości:

- kocioł grzewczy- 3 769,00 zł brutto

- komin ocieplony- 1 650,00 zł brutto

Oferta z najwyższą zaoferowaną ceną za zakup ruchomości zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Szczegółowe warunki udziału w przetargu ustalone zostały w regulaminie przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność Gminy Daleszyce z dnia. 10.05.2018 r. dostępnym na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy                      w Daleszycach, na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz lokalnej prasie.

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia ofert

Skan obwieszczenia

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl