0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      19.03.2020 godz. 15:11

ZARZĄDZENIE nr 62/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 listopada 2018 roku wraz
z załącznikiem – Programem współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) na rok 2020

 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz:

- Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku

- Zarządzenie nr 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl