0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach
 Michał Kapela      11.07.2018 godz. 10:55

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 13.07.2018 r. tj. piątek o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2018 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2018-2028,
c) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego bądź osoby fizyczne,
d) gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
e) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku Borków,
f) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Beata Pietrzyk

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl