0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Powszechny Spis Rolny 2020


INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM
NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Gminy Daleszyce
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)
Burmistrz Gminy Daleszyce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Daleszyce

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1)    być osobą pełnoletnią,
2)    zamieszkiwać na terenie danej gminy,
3)    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2.    Kandydat na rachmistrza terenowego:
1)    zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2)    jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
3.    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
4.    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.
5.    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
6.    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym
7.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1)    Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
2)    Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3)    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
4)    Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
8.    7.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
Adres do doręczeń: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce
9.    Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela: Z-ca  Gminnego Komisarza Spisowego Jolanta Stachowicz, Andrzej Piwoński
tel. 41 317 16 94, 41 317 16 93 w. 107, 108

Załaczniki do ogłoszenia o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
Informacja opublikowana przez:
  Michał Kapela dnia 2 marzec 2020 godz. 09:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Rafał Kraska dnia 16 czerwiec 2020 godz. 12:51
Liczba odsłon:
  2505 od 2 marzec 2020 godz. 09:36  (średnio 2.59 odsłon/dobę)

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl