0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce (2)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa drogi gminnej w msc. Daleszyce ul. Spacerowa (4)
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Komórkach

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce  Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      17.05.2017 godz. 6:09

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                                                                                                    Kielce, 15.05.2017r.

Znak: SPN.III.7820.1.9.2016

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że w związku z uzyskaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, w dniu 13.05.2017r. wydał postanowienie, znak: SPN.III.7820.1.9.2016, którym podjął z urzędu zawieszone postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 17.10.2016r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 26.10.2016r., znak: ŚZDW.8010.211.2016.R-DD.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 764 od km 3+742,26 do km 26+013,83 relacji Kielce – Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości: Suków i Daleszyce, na terenie miasta Kielce, miasta i gminy Daleszyce oraz gminy Raków.


W myśl art. 10 § 1 Kpa oraz mając na uwadze art. 11d ust 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm.) informuje się, że strony mogą zapoznać się z postanowieniem oraz aktami przedmiotowej sprawy w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, VIII piętro, pok. 810, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.

Wyjaśniam, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia w powyższej sprawie.

Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl