0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie

ROZPORZĄDZENIE Nr WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia Nb. listopada 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      02.12.2021 godz. 15:36

ROZPORZĄDZENIE Nr 13 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów włoszczowskiego, kieleckiego i jędrzejowskiego

 


Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), art. 9 ust. 1 lit. a (ii), art. 60 lit. b, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz. U. L. 84 UE. Z 31.03.2016 r., str. 1, ze zm.), art. 3 lit. a i art. 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. UE L 2021. 129. 1 ze zm.), art. 21-22, art. 24-25, art. 27, art. 40, art. 42 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. L 174 z 3.6.2020 r., str. 64), po stwierdzeniu w powiecie włoszczowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania - afrykańskiego pomoru świń, na wniosek Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 24 listopada 2021 r. zarządza się, co następuje:
§1.
Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami - obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), obejmujący następujące miejscowości w powiecie włoszczowskim, w gminie Krasocin: Krasocin, Lipie, Borowiec, Sułków, Nowy Dwór, Ostrów.
§2.
Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami - obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) (sięgający 7 km poza obszar zapowietrzony), obejmujący miejscowości:
1.    W powiecie włoszczowskim:
1)    gmina Krasocin: Kozia Wieś, Oleszno, Wola Świdzińska, Ś widno, Brygido w, Stojewsko, Karolino w, Wojciechów, Mieczyn, Jakubów, Gruszczyn, Występy, Bukowa, Cieśle, Skorków, Dąbrówka, Czostków, Ludynia, Chotów, Belina;
2)    gmina Włoszczowa: Wymysłów, Michałów, Rząbiec, Włoszczowa - miasto, Motyczno, Jamskie oraz część miejscowości Nieznanowice położona na północ od drogi wojewódzkiej 742 (DW742);
3)    gmina Kluczewsko: Zabrodzie.

2.    W powiecie kieleckim, w gminie Łopuszno: Antonielów, Ewelinów, Jedle, Marianów.
3.    W powiecie jędrzejowskim w gminie Małogoszcz: Henryków, Kozłów, Ludwinów.
Obszary, o których mowa w § 1-2, są przedstawione graficznie na mapie stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§4.
Pojęcie "zakład" użyte w rozporządzeniu oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę lub - w przypadku chowu lub hodowli na wolnym powietrzu - środowisko lub miejsce, w którym - tymczasowo lub stale - utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny, z wyjątkiem:
1)    gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe;
2)    zakładów leczniczych dla zwierząt.
§5.
Transport zwierząt i produktów przez obszary, o których mowa w § 1 i 2 jest realizowany:
1)    bez zatrzymywania lub rozładunku na obszarze objętym ograniczeniami;
2)    w pierwszej kolejności z wykorzystaniem głównych autostrad lub głównych połączeń kolejowych oraz
3)    unikając przejazdu w pobliżu zakładów, w których utrzymywane są świnie.
§6.
Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1)    trzymanie świń oddzielnie od innych zwierząt;
2)    zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się ASF do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
3)    ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do zakładów i opuszczających zakłady, w których utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące;
4)    oczyszczenie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, mięsa, pasz, nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogą spowodować szerzenie się choroby;
5)    umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6)    pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie zakładu;
7)    prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek;
8)    niezwłoczne usuwanie zwłok świń poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego  przepisy   sanitarne   dotyczące  produktów  ubocznych  pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, ze zm.); 9) wyłożenie mat dezynfekcyjnych na drogach wylotowych z obszaru zapowietrzonego w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
§7.
Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1, zakazuje się:
1)    przemieszczania świń z zakładów i do zakładów utrzymujących świnie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2)    pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3)    przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4)    objazdowego sztucznego unasieniania świń i naturalnego krycia świń;
5)    transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rzeźni w zaplombowanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; zakazu tego nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zapowietrzonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju;
6)    organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świń;
7)    wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
8)    przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zapowietrzonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
9)    przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
§8.
Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2, nakazuje się:
1)    trzymanie świń oddzielnie od innych zwierząt;
2)    zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się ASF do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;
3)    ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do zakładów i opuszczających zakłady, w których utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące;
4)    oczyszczenie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, mięsa, pasz, nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogą spowodować szerzenie się choroby;
5)    umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;
6)    pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie zakładu;
7)    prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek;
8)    niezwłoczne usuwanie zwłok świń poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
§9.
Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 zakazuje się:
1)    przemieszczania świń z zakładów i do zakładów utrzymujących świnie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2)    pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3)    przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4)    objazdowego sztucznego unasieniania świń i naturalnego krycia świń;
5)    transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rzeźni w zaplombowanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; zakazu tego nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju;
6)    organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świń;
7)    wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
8)    przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zagrożonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
§10.
1.    Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o którym mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY".
2.    Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 2, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY".
3.    Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
4.    Tablice należy umieścić na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
§11.
Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym miejscowo ze względu na obszar opisany w § 1 i § 2 powiatowym lekarzom weterynarii, starostom, prezydentom, burmistrzom i wójtom, Komendantom Policji, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej, nadleśniczym Powiatowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zarządcom dróg.
§12.
1.    Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1 i § 2.
2.    Rozporządzenie    podlega   ogłoszeniu    w   Dzienniku    Urzędowym    Województwa
Świętokrzyskiego.

 

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl