0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE  PROMOCJA PROJEKTU

Ogłoszenie Bumistrza Miasta i Gminy Daleszyce - otwarty konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      17.09.2018 godz. 15:05

ZARZĄDZENIE nr 131/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2018 poz. 994 ze zm.), art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Ogłasza się konkurs ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021.

§ 2 Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty:

 - Załączniki do otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień przeciw grypie na lata 2018-2021

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl