0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      05.06.2019 godz. 14:44

 O G Ł O S Z E N I E

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 25 ust.1, art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.zm.).

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

 

zaprasza Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej do składania ofert na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia w Daleszycach, Pl. Staszica 24, 26-021 Daleszyce oraz budynkiem Ośrodka Zdrowia w Szczecnie, Szczecno 165 B, 26-015 Pierzchnica, na prowadzenie zadań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na okres 5 lat począwszy od 01 lipca 2019 roku.


I. Celem dzierżawy jest:

1. Prowadzenie w budynkach Ośrodka Zdrowia w Daleszycach i w Szczecnie przede wszystkim działalności na rzecz osób objętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , w oparciu o umowy o udzielanie świadczeń, zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia – minimum w zakresie POZ i rehabilitacji

 2.Prowadzenie działalności dalszego, nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych bez ograniczania ich dostępności i jakości co najmniej w takim zakresie w jakim są udzielane przez dotychczasowego najemcę ( dzierżawcę )

 

II. Na przedmiot dzierżawy składają się :

1. Pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Daleszycach, Pl. Staszica 24, 26-021 Daleszyce o powierzchni 796,21 m² położonym na działce o nr ewid. 2374 o powierzchni 0,18 ha oraz budynek Ośrodka Zdrowia w Szczecnie, Szczecno 165 B, 26-015 Pierzchnica o powierzchni 391,97 m² położony na działce nr 730/10 o powierzchni 0,3360 ha. Wykaz pomieszczeń do wydzierżawienia przedstawia załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

2. Sprzęt medyczny i wyposażenie z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych będący własnością gminy, a obecnie użytkowany przez dotychczasowego najemcę (dzierżawcę).

 

III. Wydzierżawiający wymaga , aby Dzierżawca zapewnił :

a) transport sanitarny,

b) funkcjonowanie rehabilitacji w przychodni,

c) wykonywanie badań pacjentom badania RTG przynajmniej u 3 podwykonawców,

d) konsultacje specjalistyczne w przychodni: diabetologa, neurologa, kardiologa,

 reumatologa – przynajmniej 1 raz w miesiącu,

e) dyżuru sobotniego 4 godzinnego w godz.8.00-12.00 (odpłatność pacjent),

f) zapewnienie dostępności dwóch lekarzy w Ośrodku Zdrowia w Daleszycach w godzinach od 8:00 do 18:00,

g) stabilizację zatrudnienia poprzez zatrudnienie obecnie pracujących pielęgniarek

 oraz obsługi w Ośrodkach Zdrowia Daleszyce i Szczecnie,

h) zapewnienie funkcjonowanie ośrodka zdrowia w Szczecnie zgodnie z wymaganiami NFZ , ale nie mniej niż 4 godziny dziennie.

 

IV. Ustala się, że:

1. Minimalna stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy

1 m2 powierzchni użytkowych wynosi: 4,20 zł netto.

2.Stawka miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni pozostałych / piwnic, garaży, składu sprzętu pomieszczeń gospodarczych , składu nieczystości niebezpiecznych / wynosi 2,00 zł netto.

3.Do czynszu naliczony będzie podatek VAT.

4.Oprócz czynszu dzierżawy wybrany Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia proporcjonalnie do wydzierżawionej powierzchni kosztów utrzymania nieruchomości ( koszty eksploatacyjne , media) oraz wszelkich należności publiczno- prawnych, do których ponoszenia zobowiązany jest właściciel, a wynikających z obowiązujących przepisów.

5. Stawka z tyt. dzierżawy wyposażenia nie niższa niż 10 % wartości majątku

ruchomego w skali roku płatna w miesięcznych ratach – wartość majątku ruchomego wynosi 238.457,11 zł.

5.Istnieje również możliwość wynajęcia karetki – na bazie samochodu Renault.

 

V. Sporządzona w języku polskim oferta powinna zawierać :

1 Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, jeżeli jest on osobą fizyczną , lub nazwę firmy oraz jej siedzibę .

2. Datę sporządzenia oferty.

3. Pisemną informację o sytuacji majątkowej i ekonomiczno - finansowej w zakresie dotyczącym gwarancji wiarygodności oferenta.

4.Oświadczenie - deklaracja oferenta o zapewnieniu kontynuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w takim zakresie co najmniej jak udzielane są obecnie ( w tym wejście w obowiązki wynajmującego gabinet ginekologiczny w Daleszycach i gabinety stomatologiczne w Daleszycach i Szczecnie na rzecz obecnie świadczących te usługi zdrowotne).

5.Oświadczenie –deklaracja oferenta prowadzenia przez NZOZ działalności przede wszystkim na rzecz osób objętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych w oparciu o umowy z NFZ.

6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu dzierżawy.

7. Pisemne zobowiązanie w zakresie dotyczącym kwoty nakładów finansowych na cele rozwoju Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz opis koncepcji funkcjonowania podmiotu. Szczególnie podkreślić należy możliwość i terminy poszerzenia oferty świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych usług medycznych, rehabilitacji, badan laboratoryjnych, dobowego rozkładu czasu świadczenia opieki zdrowotnej itp. Należy również sprecyzować stanowisko oferenta co do dalszej organizacji świadczenia mieszkańcom Gminy usług Stomatologicznych.

8. Pisemne zobowiązanie dotyczące dalszego zatrudnienia pielęgniarek i obsługi.

9. Oferowaną cenę dzierżawy.

10.Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami zasad wyboru oferty oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

11. Oświadczenie, że w przypadku wybrania oferty, oferent zobowiązuje się do podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez. Wydzierżawiającego ( projekt umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia).

 

12. Oświadczenie o dochowaniu tajemnicy i wykorzystaniu informacji o Spółce z o.o. „Centrum” wyłącznie do celów ofertowych ( dotychczasowym najemcą ).

13. Oświadczenie oferenta o przyjęciu po Spółce z o.o. „Centrum” dokumentacji medycznej oraz przechowywanie je i udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.Oświadczenie oferenta, że otrzymał wszystkie konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty i jej złożenia.

15. Oferta i wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta.

 

VI. Kryteria oceny ofert.

1. Oferowana stawka za dzierżawę 1 m2 powierzchni pomieszczeń, za każde pełne 10 groszy ponad stawkę minimalną przyznane będzie 5 punktów .

2. Ocena zamierzeń inwestycyjnych w tym prowadzonych usług medycznych – max. ilość punktów 50.

 

VII. Warunki składania i przyjęcia oferty.

1. Oferty przygotowane w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości , która będzie posiadać oznaczenie „ OFERTA - dzierżawa pod potrzeby NZOZ”.

2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach , Plac Staszica 9, pokój Nr 25 lub przesłać (decyduje data dostarczenia oferty) w terminie do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 15.00 na adres Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce .

3.Zapraszający do składania oferty nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.Zapraszający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji.

5.Zapraszający zastrzega sobie możliwość skierowania dodatkowych pytań do oferenta w celu wyjaśnienia wątpliwości powstałych przy ocenie oferty pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 3 dni od dnia wysłania zapytania.

6.Otwarcie ofert nastąpi do dnia 19 czerwca 2019r.

7.Osobą do kontaktów z oferentami jest Piotr Ferens Sekretarz Miasta i Gminy

Daleszyce w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy tj. od 730 do 1530, telefon 41 317 16 94 wew.126.

8.Zapraszający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1. Załączniki nr 1- wykaz pomieszczeń do wydzierżawienia - Załącznik nr 1 do ogłoszenia

2. Załącznik Nr 2 – projekt umowy dzierżawy - Załącznik nr 2 do ogłoszenia


Informacja o zakończeniu postępowania

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl