0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce - w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      24.04.2019 godz. 13:27

ZARZĄDZENIE nr 78/2019

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce zarządza co następuje:

§ 1 Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019 w następującym składzie:


  1. Anna Kosmala – Przewodniczący Komisji
  2. Tomasz Biskupski – Wiceprzewodniczący Komisji
  3. Tomasz Kosakiewicz – Sekretarz Komisji.

 

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl