0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Udzielenie Gminie Daleszyce kredytu długoterminowego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce
 Rafał Kraska     Obwieszczenia      08.06.2020 godz. 11:06

Daleszyce, dnia 08. 06. 2020 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce, projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce oraz projektu zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suków II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwał:

3)    Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce


4)    Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce;
5)    XLI/110/2017 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SUKÓW II część 1 na terenie gminy Daleszyce.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w dniach od            18 czerwca 2020 r. do 9 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja  publiczna  nad  przyjętymi  w  projektach  zmian planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2020r. o godz. 1400        w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte              w projektach zmian planów może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmian planów, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce na adres: Plac Staszica 9, 26-020 Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.):
3)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
4)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
1)    projektach ww. zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2)    prognozach oddziaływania na środowisko ww. zmian planów.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektów zmian planów, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
1)    pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
2)    ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@daleszyce.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2020 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem. bip.daleszyce.pl

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl