0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 Rafał Kraska     Ogłoszenia      10.01.2022 godz. 13:16

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021.1371) ogłasza się zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


1.    Nazwa i adres organizatora przewozów.
Gmina Daleszyce
adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce adres do korespondencji:  26-021 Daleszyce
ul. Sienkiewicza 11
2.    Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
a) wybór operatora zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art.19 ust.1) lub
b) bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art.22 ust.1 uptz).
3.    Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
1.    Rodzaj transportu.
Transport drogowy, przewozy autobusowe.
2.    Linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia.
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Gminy Daleszyce na trasach:
a) Niestachów - Sieraków przez Brzechów, Daleszyce, Danków, Smyków – długość linii ~30,6km;
b) Suków - Trzemosna przez Podmarzysz, Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Znojów, Kaczyn, Borków - długość linii ~42,2km;
c) Suków - Widełki przez Marzysz, Kaczyn, Borków, Słopiec, Daleszyce, Niwy, Cisów - długość linii ~61,2km;
d) Suków- Borków przez Niestachów, Kranów, Daleszyce, Słopiec - długość linii ~31,0km
e) Szczecno – Suków przez Komórki  – długość linii ~39,1km
f) Mójcza – Daleszyce - długość linii ~30,4km

Zamawiający dopuszcza modyfikację oraz dodatkowe konfiguracje tras zgodnie
z uzasadnionymi potrzebami mieszkańców.
4.    Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dla usług przewidzianych w art.19 ust.1.:
Nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia.
5.    W przypadku bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22 ust. 1 uptz.:   
Rozpoczęcie świadczenia usług planowane jest na dzień 10.01.2023 r.
6.    Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -  12 – 36 miesięcy.


7.    Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym zastrzega się  możliwość zmiany informacji, o której mowa w pkt 1 - 3 i 6 ogłoszenia.
8.    Miejsce zamieszczenie ogłoszenia:
a) Biuletyn Informacji Publicznej (strona internetowa): http://bip.daleszyce.pl/
b) Tablica informacyjna w siedzibie organizatora.
c) Strona internetowa: www.daleszyce.pl
d) https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

Skan dokumentu: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania na udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl