0 OFERTY PRACY 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 9 marca 2020 r.
 Rafał Kraska      13.03.2020 godz. 15:18

ZARZĄDZENIE nr 51/2020

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.)

 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku
w następującym składzie:

1. Anna Kosmala – Przewodniczący Komisji
2. Michał Kapela – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Tomasz Kosakiewicz – Sekretarz Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Administracji i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UMiG Daleszyce
tel. 0-41/ 317-16-94
fax.0-41/ 317-16-93
gmina@daleszyce.pl